Print
 
 

Deregulering en vermindering administratieve lasten

 

Op initiatief van de VSNU hebben de instellingen en het ministerie van OCW in het Hoofdlijnenakkoord afgesproken om het aantal regels in het hoger onderwijs te verminderen (deregulering). De administratieve lasten moeten worden teruggedrongen. Om niet alleen nu, maar ook in de toekomst de administratieve verplichtingen behapbaar te houden, werkt de VSNU samen met OCW aan een herijking van de bestuurlijke verhoudingen tussen de overheid en de universiteiten. De Onderwijsraad is van mening dat voor instellingen die het vertrouwen verdienen geldt: “regels baten niet, maar schaden wel”. Hoe de Onderwijsraad tot deze opvatting komt, kunt u lezen in het advies ‘Publieke belangen dienen’ dat de Onderwijsraad in 2013 aan de Minister van OCW heeft aangeboden. Wat de VSNU betreft staat in de toekomst vertrouwen centraal in de verhoudingen tussen overheid en universiteiten.