Print
 
 

Code 'Goed bestuur'

 

De Nederlandse universiteiten zijn van mening dat transparantie van en verantwoording over bestuur van de universiteiten belangrijk is. Zij hebben daarom een eigen code ‘Goed bestuur’ opgesteld en ondertekend. Deze code is voor het eerst vastgesteld in 2006 en is recent op 17 mei 2013 aangepast. Op verzoek van de minister heeft de VSNU kwaliteitscriteria geformuleerd voor de Raden van Toezicht. De kwaliteitscriteria sluiten aan bij de criteria die andere sectoren in het semi-publieke domein in hun governance code hebben opgenomen. Wanneer de bevindingen van de commissie Halsema over een gedragscode voor behoorlijk bestuur in de semi-publieke sector daartoe aanleiding geven zal de code opnieuw aangepast worden. Een exemplaar van de code ‘Goed bestuur’ kunt u downloaden aan de rechterkant van deze pagina.


Monitoring code goed bestuur 2013

In 2013 is er door de universiteiten een monitor uitgevoerd naar de naleving van de code goed bestuur. Op basis van de gedragscode is een lijst opgesteld met 17 richtlijnen. Door middel van desktoponderzoek is vervolgens nagegaan in hoeverre de universiteiten deze 17 punten  nakomen, de resultaten zijn vervolgens aan de instellingen voorgelegd ter verificatie. Hoewel tot het moment van onderzoek naleving niet verplicht was, maar richtinggevend voor de uitvoering van de taken, bleek uit de monitor dat de code bekend is bij de universiteiten en dat deze goed wordt nageleefd. Op enkele onderdelen werd niet door alle universiteiten aan de gedragscode voldaan. Bij drie universiteiten werd bij één van de leden van het college van bestuur nog geen melding gemaakt van nevenfuncties. Verder maakten vier universiteiten in hun jaarverslag nog geen melding van de gedragscode goed bestuur. Tot slot was bij drie universiteiten de profielschets en het rooster van aftreden van de raad van toezicht nog niet openbaar beschikbaar. De universiteiten die het betreffen, zullen deze punten herstellen. Inmiddels hebben de universiteiten zich gecommitteerd aan naleving van de code.


De universiteiten zijn daarnaast van mening dat de zichtbaarheid van de naleving van de code beter kan. De informatie over naleving van de code is nu namelijk nog vaak verspreid over verschillende bronnen. De universiteiten hebben daarom op hun websites een pagina ingericht waarop de naleving van gedragscodes wordt behandeld, waaronder de code ‘Goed bestuur’. Via deze webpagina's worden ook bijbehorende bronnen, zoals bijvoorbeeld het jaarverslag, het bestuurs- en beheersreglement en de klokkenluidersregeling, worden ontsloten. Op deze manier willen de Nederlandse universiteiten geïnteresseerden meer en beter inzicht bieden in de naleving van de code ‘Goed bestuur’.