Print
 
 

Code 'Goed bestuur'

 

De Nederlandse universiteiten hechten belang aan transparantie van en verantwoording over het bestuur van de universiteiten. Zij hebben daarom een eigen code ‘Goed Bestuur’ opgesteld. Deze code is voor het eerst vastgesteld in 2006 en is sindsdien herhaaldelijk geactualiseerd.


In 2012 is de code aangepast aan de wijzigingen in de WHW. Op 17 mei 2013 zijn aanvullende eisen voor de leden van de raad van toezicht opgenomen. De kwaliteitscriteria sluiten aan bij de criteria die andere sectoren in het semipublieke domein in hun governance code hebben opgenomen. Het rapport ‘Een lastig gesprek’ van de commissie Halsema uit 2013 leidde tot de meest recente aanpassingen in 2014. In 2014 zijn er afspraken gemaakt over de naleving van de code: jaarlijks publiceert de VSNU aan de hand van de jaarverslagen en de websites van de universiteiten een interne monitor op haar website.
Naast de jaarlijkse monitoring en naleving van de code, willen de universiteiten zich ook inzetten voor betere zichtbaarheid over de manier waarop de universiteiten de code naleven. De universiteiten hebben daarom op hun websites een pagina ingericht waarop de naleving van gedragscodes wordt behandeld, waaronder de code ‘Goed bestuur’. Een overzicht van deze pagina's kunt u hier vinden.


Monitoring van de code Goed Bestuur
In 2013 is er voor het eerst een monitor uitgevoerd naar de naleving van de code. Op basis van de code is er een lijst opgesteld met 12 onderdelen. Door middel van desktoponderzoek is vervolgens nagegaan in hoeverre de universiteiten deze onderdelen nakomen, de resultaten zijn vervolgens aan de instellingen voorgelegd ter verificatie. Hoewel tot het moment van onderzoek naleving niet verplicht was maar richtinggevend voor de uitvoering van de taken, bleek uit de monitor dat de code bekend is bij de universiteiten en dat deze goed werd nageleefd. De monitor van de code goed bestuur is in 2016 herhaald. De monitor is gebaseerd op de jaarverslagen over 2015 en op de informatie op de websites van de instellingen. De resultaten staan hieronder weergegeven.

 

 

Legenda: (+) volledig op orde; (+/-) deels op orde; (-) niet op orde; (?) onbekend

 

RU 1: Het bestuurs- en beheersreglement wordt momenteel geactualiseerd.
UT 1: De UT kent een vastgestelde procedure, welke steeds opnieuw wordt vastgesteld bij de benoeming van een nieuwe Rector Magnificus. De procedure wordt op een andere wijze openbaar gemaakt dan middels opname in het BBR.
EUR 9.1.0: De profielschets wordt momenteel met verschillende interne stakeholders herzien. De aangepaste profielschets zoals de code voorschrijft zal vervolgens openbaar worden gemaakt.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

Laatst bijgewerkt op 30-09-2016