Print
 
 

Code 'Goed bestuur'

 


De Nederlandse universiteiten hechten belang aan transparantie van en verantwoording over het bestuur van de universiteiten. Zij hebben daarom een eigen code ‘Goed Bestuur’ opgesteld. Deze code is voor het eerst vastgesteld in 2006 en is sindsdien herhaaldelijk geactualiseerd.
In 2012 is de code aangepast aan de wijzigingen in de WHW. Op 17 mei 2013 zijn aanvullende eisen voor de leden van de raad van toezicht opgenomen. De kwaliteitscriteria sluiten aan bij de criteria die andere sectoren in het semipublieke domein in hun governance code hebben opgenomen. Het rapport ‘Een lastig gesprek’ van de commissie Halsema uit 2013 leidde tot de meest recente aanpassingen in 2014. In 2014 zijn er  afspraken gemaakt over de naleving van de code: jaarlijks publiceert de VSNU aan de hand van de Jaarverslagen een interne monitor op haar website.
Naast de jaarlijkse monitoring en naleving van de code willen de universiteiten zich ook inzetten voor betere zichtbaarheid over de manier waarop de universiteiten de code naleven. De universiteiten hebben daarom op hun websites een pagina ingericht waarop de naleving van gedragscodes wordt behandeld, waaronder de code ‘Goed bestuur’. Een overzicht van deze pagina's kunt u  hier  vinden.

Monitoring van de code Goed Bestuur
In 2013 is er voor het eerst door de universiteiten een monitor uitgevoerd naar de naleving van de code. Op basis van de code is er een lijst opgesteld met 12 onderdelen. Door middel van desktoponderzoek is vervolgens nagegaan in hoeverre de universiteiten deze onderdelen nakomen, de resultaten zijn vervolgens aan de instellingen voorgelegd ter verificatie. Hoewel tot het moment van onderzoek naleving niet verplicht was, maar richtinggevend voor de uitvoering van de taken, bleek uit de monitor dat de code bekend is bij de universiteiten en dat deze in 2013 op hoofdlijnen goed werd nageleefd.
De monitor van de code goed bestuur is in 2014 herhaald. Ditmaal is een lijst opgesteld met 14 onderdelen en is opnieuw in de Jaarverslagen en via openbare bronnen onderzocht of de universiteiten de code op alle punten naleven. De resultaten zijn gedeeld met de universiteiten ter verificatie. Zie onderstaand schema voor de monitor 2014.


Legenda: (+) volledig op orde; (+/-) deels op orde; (-) niet op orde; (?) onbekend.