Print
 
 

Code 'Goed bestuur'

 

De Nederlandse universiteiten zijn van mening dat transparantie van en verantwoording over bestuur van de universiteiten belangrijk is. Zij hebben daarom een eigen code ‘Goed bestuur’ opgesteld en ondertekend. Deze code is voor het eerst vastgesteld in 2006 en is op 17 mei 2013 voor het laatst aangepast. Op verzoek van de minister heeft de VSNU kwaliteitscriteria geformuleerd voor de Raden van Toezicht. De kwaliteitscriteria sluiten aan bij de criteria die andere sectoren in het semi-publieke domein in hun governance code hebben opgenomen. Wanneer de bevindingen van de commissie Halsema over een gedragscode voor behoorlijk bestuur in de semi-publieke sector daartoe aanleiding geven zal de code opnieuw aangepast worden. Een exemplaar van de code ‘Goed bestuur’ kunt u downloaden aan de rechterkant van deze pagina.

 

In 2013 is er voor het eerst door de universiteiten een monitor uitgevoerd naar de naleving van de code goed bestuur. Op basis van de gedragscode is een lijst opgesteld met 12 onderdelen. Door middel van desktoponderzoek is vervolgens nagegaan in hoeverre de universiteiten deze onderdelen nakomen, de resultaten zijn vervolgens aan de instellingen voorgelegd ter verificatie. Hoewel tot het moment van onderzoek naleving niet verplicht was, maar richtinggevend voor de uitvoering van de taken, bleek uit de monitor dat de code bekend is bij de universiteiten en dat deze in 2013 op hoofdlijnen goed werd nageleefd.

 

 

Monitoring code goed bestuur 2014

De monitor van de code goed bestuur is in 2014 herhaald. Daarbij is er dit jaar extra aandacht voor transparantie over de naleving van de gedragscode. Iedere universiteit heeft daarvoor een webpagina ingericht waarop informatie beschikbaar is over de naleving van de gedragscode. Een overzicht van deze pagina's kunt u hier vinden. De resultaten van de monitor 2014 zijn hieronder schematisch weergegeven.

 

Legenda: (+) volledig op orde; (+/-) deels op orde; (-) niet op orde; (?) onbekend.