Print
 
 

Gedragscode Internationale Student

 

De gedragscode internationale student is in mei 2006 in het leven geroepen. De huidige herziene versie is van kracht sinds 1 augustus 2014. De code is een gezamenlijk initiatief van de hoger onderwijsinstellingen en de Nederlandse overheid.

 

In de gedragscode internationale student staan afspraken die instellingen hebben gemaakt over de omgang met internationale studenten. Elementen die in de gedragscode voorkomen zijn bijvoorbeeld taaleisen, eerlijke voorlichting en kwaliteit van het onderwijs. De overheid heeft ondertekening van de Gedragscode door onderwijsinstellingen als voorwaarde gesteld voor het verlenen van verblijfsvergunningen aan niet-EU studenten.


Op www.internationalstudy.nl vindt u alle informatie over de gedragscode internationale student.

 

Landelijke commissie gedragscode internationale student


Toezicht op naleving op de gedragscode internationale student wordt gedaan door de Landelijke Commissie Gedragscode Internationale Student. De VSNU, Vereniging Hogescholen en NRTO dragen leden aan voor de Commissie.


De voorzitter van de Commissie is onafhankelijk: tot 1 december 2014 was dit de voormalige Nationale Ombudsman Roel Fernhout. Fernhout is opgevolgd door Joris van Bergen, voormalig bestuurslid van onder andere de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Eindhoven, SURF en Studielink. De leden worden door de koepelorganisaties benoemd: Paul Rullmann en Karen Ali namens de VSNU, Susanna Menendez en Frans Kuipers namens de Vereniging Hogescholen en Heleen Keijzer-Lambooy namens de NRTO.

 

In het reglement is opgenomen wat de bevoegdheden zijn van de Landelijke Commissie Gedragscode Internationale Student. Ook wordt hierin de klachtenprocedure beschreven.

 

U kunt contact opnemen met de landelijke commissie via het secretariaat. Telefoonnummer: 050 - 599 9975, e-mail: info@internationalstudy.nl.