Print
 
 

De staat van baten en lasten in 2008 t/m 2013


Onderstaande tabel geeft de baten en lasten van universiteiten over de periode 2008-2013 weer. Het exploitatieresultaat (als percentage van totale baten) is de afgelopen jaren – na een daling in 2008 - langzaam toegenomen. Het gemiddelde exploitatieresultaat over de getoonde zes jaar bedraagt ruim 1,5 procent van de totale baten. Dit betekent overigens niet dat de universiteiten publieke middelen oppotten: bij de berekening van het exploitatieresultaat is namelijk geen rekening gehouden met de inflatie.

Aangezien universiteiten afschrijven op basis van historische kostprijs, is een exploitatiepercentage van minimaal het inflatiecijfer nodig om te voorkomen dat het vermogen van universiteiten wordt uitgehold. In de meeste jaren werd dit percentage niet gehaald en is het reële vermogen van de universiteiten dus gedaald. Door gebouwen af te schrijven op het historische prijspeil van 3 tot 60 jaar geleden, zijn de afschrijvingen niet voldoende om bestaande investeringen in de toekomst te vervangen.

Het exploitatieresultaat viel in 2013 relatief hoog uit. Een kanttekening hierbij is dat de overheid €53 miljoen van de rijksbijdrage die was bestemd voor 2014 heeft verschoven naar december 2013.  Positieve exploitatieresultaten zijn de komende jaren ook nodig om de in het kader van de invoering van het Studievoorschot afgesproken voorinvesteringen te kunnen doen.