Feiten en Cijfers Financiën

 

Op onze website vindt u diverse cijfers met betrekking tot de financiën van de universiteiten. Het betreft gerealiseerde bedragen over de afgelopen jaren.

Dalende prijs per student


De overheidsinvesteringen in het hoger onderwijs staan al jaren onder druk, terwijl studentenaantallen fors zijn toegenomen. De dalende prijs per student is een bron van zorg voor de VSNU.

Prijs per student

Financiering gebouwen

 

In 1995 is het economisch eigendom van de universitaire huisvesting overgegaan van het Rijk naar de universiteiten zelf.

Gebouwen

Onderzoeksfinanciering

 

Informatie over hoe onderzoek wordt gefinancierd en gestuurd.

Onderzoek

Rijksbijdrage

 

Hier vindt u een inleiding in en de rijksbijdragen 1995 t/m 2007. De bedragen per student zijn toegelicht in paragraaf 1.3. Paragraaf 1.3 analyseert ook enkele verschillen met de berekening van de onderwijsuitgaven met student door OCW in Kennis in kaart 2008 en de Begroting OCW 2009. Paragraaf 1.4 bevat gegevens over de ontwikkeling van de rijksbijdrage in procenten van het BBP.

Rijksbijdrage

Ontwikkeling baten en lasten

 

Het exploitatieresultaat is de afgelopen jaren langzaam toegenomen. Het reële vermogen van de universiteiten is feitelijk gedaald.

 

Ontwikkeling baten en lasten