Feiten en Cijfers Financiën

 

Op onze website vindt u diverse cijfers met betrekking tot de financiën van de universiteiten. Het betreft gerealiseerde bedragen over de afgelopen jaren.

Financiering gebouwen

 

In 1995 is het economisch eigendom van de universitaire huisvesting overgegaan van het Rijk naar de universiteiten zelf.

Gebouwen

 

Dalende Rijksbijdrage per student


De overheidsinvesteringen in het hoger onderwijs staan al jaren onder druk, terwijl studentenaantallen fors zijn toegenomen. De dalende rijksbijdrage per student is een bron van zorg voor de VSNU.

Prijs per student

 

Financiering van wetenschappelijk personeel

 

Terwijl de eerste geldstroom de afgelopen jaren is gedaald, zijn de inkomsten van de universiteiten uit de tweede en derde geldstroom toegenomen. Universiteiten worden voor de inzet van personeel (en daarmee dus ook voor hun wetenschappelijke output) steeds afhankelijker van de tweede en derde geldstroom.

Wetenschappelijk personeel

Onderzoeksfinanciering

 

Informatie over hoe onderzoek wordt gefinancierd en gestuurd.

Onderzoek

Ontwikkeling baten en lasten

 

In de afgelopen jaren is er sprake geweest van een positief exploitatieoverschot op sectorniveau. Met de overschotten worden (toekomstige) investeringen gefinancierd en een buffer in stand gehouden waarmee fluctuaties in de financiering en overige risico’s kunnen worden opgevangen.


Baten en lasten

 

FINANCIËLE positie universiteiten

 

Op deze pagina vindt u meer informatie over de financiële positie van universiteiten en de verwachtingen voor de toekomst.

 

 

FINANCIËLE positie