Feiten en Cijfers Financiën


Op onze website vindt u diverse cijfers met betrekking tot de financiën van de universiteiten. Het betreft gerealiseerde bedragen over de afgelopen jaren.

Blok toevoegen

Rijksbijdrage


Hier vindt u een inleiding in en de rijksbijdragen 1995 t/m 2007. De bedragen per student zijn toegelicht in paragraaf 1.3. Paragraaf 1.3 analyseert ook enkele verschillen met de berekening van de onderwijsuitgaven met student door OCW in Kennis in kaart 2008 en de Begroting OCW 2009. Paragraaf 1.4 bevat gegevens over de ontwikkeling van de rijksbijdrage in procenten van het BBP.Rijksbijdrage

Ontwikkeling baten en lasten


Het exploitatieresultaat is de afgelopen jaren langzaam toegenomen. Het reële vermogen van de universiteiten is feitelijk gedaald.


Ontwikkeling baten en lasten

Dalende prijs per student


De overheidsinvesteringen in het hoger onderwijs staan al jaren onder druk, terwijl studentenaantallen fors zijn toegenomen. De dalende prijs per student is een bron van zorg voor de VSNU.

Prijs per student

Financiering gebouwen


In 1995 is het economisch eigendom van de universitaire huisvesting overgegaan van het Rijk naar de universiteiten zelf.Gebouwen

Onderzoeksfinanciering


Informatie over hoe onderzoek wordt gefinancierd en gestuurd.

Onderzoek