Print
 
 

WO Monitor 2011

 

Introductie

 

De WO Monitor is een landelijke enquête onder alle recent afgestudeerde masterstudenten en doctoraalstudenten aan de (bekostigde) Nederlandse universiteiten. Het onderzoek vindt sinds 2009 tweejaarlijks plaats. Het IVA voert het onderzoek uit in opdracht van de VSNU.
De data van het onderzoek zijn eigendom van de universiteiten. De data worden beschikbaar gesteld aan ROA ten behoeve van  het onderzoek “Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt” en aan de database Studiekeuze informatie  onder andere  ten behoeve van  Studiekeuze123.nl.
De uitkomsten bieden inzicht in de aansluiting tussen de wo-masteropleiding en de arbeidsmarkt.
In totaal werden ruim 29.000 afgestudeerde master- en doctoraalstudenten uitgenodigd deel te nemen aan de WO Monitor. Ruim 7.000 geretourneerde vragenlijsten zijn gebruikt voor analyse (24,7% van het totale aantal genodigden).
94% van de deelnemers heeft een masteropleiding afgerond, het merendeel volgde een voltijdse opleiding.

 

 

1. Werkzame en werkloze beroepsbevolking

 

Tot de werkende beroepsbevolking worden de respondenten gerekend die tenminste 12 uur per week betaald werk verrichten. Bij werkeloze beroepsbevolking horen respondenten die niet of minder dan 12 uur per week werken, maar wel betaald werk zoeken. In de ondervraagde alumni komt dat neer op 7%. Respondenten die hun huidige situatie als student typeren en daarnaast nog een aantal uur betaald werk verrichten, worden niet meegeteld in de beroepsbevolking (zie: definitie CBS1).

 

 Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op definities van werkloosheid. Opvallend is dat als alumni wordt gevraagd zelf hun huidige “status” aan te geven, 5% van de deelnemers aangeeft werkloos te zijn.

 


2. Zoektocht naar de eerste baan na afstuderen

 

WO-alumni hebben gemiddeld 2,7 maanden gezocht naar hun eerste baan. In de WO Monitor 2009 was dit 2,1 maanden.
41% van de respondenten had meteen na het afstuderen een baan, 45% deed er tussen de 1 en 6 maanden over om op de arbeidsmarkt te geraken. In de WO Monitor 2009 was dit resp. 46% en 46%.

 


 
De nu volgende  analyses zijn uitgevoerd op basis van de definitie beroepsbevolking, tenzij anders aangegeven.

 


3. Baan op WO niveau

 

Anderhalf jaar na afstuderen heeft 63% van de werkende alumni  een baan op minimaal WO masterniveau2; 21% geeft aan werkzaam te zijn op HBO-niveau.
Opvallend is dat alumni die de route hebben gevolgd van een HBO-opleiding naar een WO Master vaker op een HBO-functie terecht komen dan alumni die vanaf het vwo naar het WO zijn gegaan en toen een masterdiploma hebben behaald.


  


4. Voorbereiding door de opleiding op de arbeidsmarkt

 

Aan de respondenten is gevraag in hoeverre de wo-opleiding een goede basis biedt om te starten op de arbeidsmarkt. 56% van de alumni geeft aan dat de opleiding in (zeer) sterke mate deze basis heeft geboden. Alumni zonder baan zijn veel negatiever zijn over de opleiding dan alumni met een baan. Slechts 18% van de respondenten zonder baan geeft aan dat de opleiding in (zeer) sterke mate bij draagt aan de start op de arbeidsmarkt.

 De wo-opleiding biedt volgens 77% van de respondenten een goede basis voor het verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Alumni met een baan zijn hierover iets positiever dan werkloze alumni.

 


5. Tevreden over de opleiding

 

Aan het eind van de vragenlijst WO Monitor wordt de vraag gesteld: “Zou u de gevolgde opleiding achteraf gezien opnieuw kiezen?” 77% van de alumni geeft aan dezelfde opleiding te kiezen, bij dezelfde universiteit. Als reden wordt genoemden de prettige sfeer van de universiteit, de kwaliteit van de opleiding, de exclusiviteit van de gevolgde masteropleiding.
Ook hier is opvallend dat de werkloze alumni negatiever zijn over de door hun gevolgde opleiding dan de alumni met een baan.  Alumni die aangeven een geheel andere opleiding te kiezen als ze opnieuw konden kiezen, geven onder andere aan dat ze een meer praktische opleiding zouden kiezen, waarschijnlijk op hbo-niveau.

 

 


1 http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?ConceptID=2755


2 Onder “minimaal WO-master niveau” wordt verstaan: WO Master, WO Postmaster, promovendus

 

 

VSNU-IR, 07-05-2012
Voor meer informatie over de WO Monitor: pieck@vsnu.nl