FAQ’s over de CAO

 

 

Op 9 januari 2015 is het cao-akkoord definitief geworden. Deze cao geldt voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 1 juli 2016.
Er worden regelmatig vragen gesteld over de cao regelingen die voor werknemers bij de universiteiten gelden. Op deze pagina treft u de meest gestelde vragen per onderwerp aan. Daar waar de regeling per universiteit verschilt, vindt u een doorverwijzing. Ook wanneer de regeling complexer is, verwijzen we u door naar de betreffende instantie.
De cao bevat aanvullende regels op wettelijke regelingen. De wettelijke regels zijn niet overgeschreven in de cao, maar in de cao wordt hier wel naar verwezen en deze regels gelden te allen tijde.
 

 

Sociale zekerheid


Ik ben werkloos geworden, waar kan ik aanspraak op maken?
Als u werkloos bent na een dienstverband bij een universiteit heeft u, wanneer u aan alle voorwaarden voldoet, recht op een WW-uitkering. Daarnaast kan het zijn dat u aanspraak kunt maken op de bovenwettelijke werkloosheidsuitkering (BWNU). Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen. De bovenwettelijke uitkering kan een aanvulling op de WW-uitkering zijn of een aansluitende uitkering na afloop van de WW-uitkering. De duur van de aanvullende uitkering is gelijk aan de duur van de WW-uitkering. Vanaf 1 januari 2014  gelden de percentages van de ww, met een minimum van 70% van de ongemaximeerde berekeningsgrondslag.
Na afloop van de WW-periode kan er vanaf een bepaalde leeftijd ook recht zijn op een aansluitende werkloosheidsuitkering.
Of u voor een bovenwettelijke uitkering in aanmerking komt, kunt u navragen bij de HR-afdeling van uw universiteit. De voorwaarden voor een WW-uitkering staan op www.uwv.nl.

Hoe kan ik een BWNU aanvragen?
U kunt alleen een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering aanvragen als u ook een WW-uitkering aanvraagt. Voor de precieze eisen verwijzen wij u graag door naar uw universiteit.
De bovenwettelijke uitkering moet worden aangevraagd bij Raet. Voor het aanvragen van een bovenwettelijke uitkering gelden dezelfde regels en termijnen als voor een WW-uitkering. De aanvraag moet binnen 7 dagen nadat u werkloos bent geworden, worden ingediend. Voor de formulieren om een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering aan te vragen of voor verdere informatie over de regels en termijn klikt u hier.
 
Zijn er naast de CAO nog andere regelingen van toepassing bij ziekte of arbeidsongeschiktheid?
Ja, u kunt verder zoeken in de Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsregeling (ZANU). Hierin zijn onder meer de Wet verbetering Poortwachter en WIA verwerkt.
 
Ik ben ziek. Hoe lang wordt mijn loon doorbetaald?
De loondoorbetaling bij ziekte is tijdens de eerste 9 maanden 100% en daarna 15 maanden 76%.
 
Hoeveel premies moet ik afdragen aan sociale premies en pensioen?
Hoeveel premie er wordt afgedragen hangt af van de hoogte van uw inkomen. De premies voor sociale verzekeringen volgen uit de Tabel sociale premies 2015.