Financiering

 

De prestaties van de Nederlandse universiteiten zijn afhankelijk van stabiele financiële kaders. De overheidsbekostiging schept de randvoorwaarden voor het wetenschappelijk onderwijs, het onderzoek en het werk van universiteiten op het gebied van kennisvalorisatie. Naast de publieke bekostiging worden private middelen geworven via met name contractonderwijs en contractonderzoek. Bijzondere aandacht van de VSNU gaat uit naar de rijksbijdrage per student  die al jaren achtereen sterk daalt.

Bekostiging

De overheid neemt een belangrijk deel van de financiering van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek voor haar rekening.
 

Studievoorschot

Universiteiten zijn positief over de invoering van een studievoorschot. Middelen die hieruit voortvloeien worden ingezet voor o.a. versterking van de onderwijskwaliteit.
 

Dalende prijs per student

De overheidsinvesteringen in het hoger onderwijs staan al jaren onder druk, terwijl studentenaantallen fors zijn toegenomen. De dalende prijs per student is een bron van zorg voor de VSNU.
 

Financiering gebouwen


In 1995 is het economisch eigendom van de universitaire huisvesting overgegaan van het Rijk naar de universiteiten zelf.
 

Europa en financiering


Terwijl nationale budgetten voor onderzoek en innovatie sterk teruglopen, stijgt het belang van Europees wetenschapsbeleid en grensoverstijgende samenwerking in Europa.
 

Financiële verantwoording

Universiteiten vinden het belangrijk om transparant te zijn over de besteding van hun middelen. Met het jaarverslag leggen universiteiten verantwoording af over hun (financiële) beleid.