Financiering


De prestaties van de Nederlandse universiteiten zijn afhankelijk van stabiele financiële kaders. De overheidsbekostiging schept de randvoorwaarden voor het wetenschappelijk onderwijs, het onderzoek en het werk van universiteiten op het gebied van kennisvalorisatie. Naast de publieke bekostiging worden private middelen geworven via met name contractonderwijs en contractonderzoek. Bijzondere aandacht van de VSNU gaat uit naar de rijksbijdrage per student  die al jaren achtereen sterk daalt.

Blok toevoegen

Bekostiging

 

De overheid neemt een belangrijk deel van de financiering van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek voor haar rekening.

bekostiging

Studievoorschot

 

Universiteiten zijn positief over de invoering van een studievoorschot. Middelen die hieruit voortvloeien worden ingezet voor o.a. versterking van de onderwijskwaliteit. 

Studievoorschot

Dalende prijs per student


De overheidsinvesteringen in het hoger onderwijs staan al jaren onder druk, terwijl studentenaantallen fors zijn toegenomen. De dalende prijs per student is een bron van zorg voor de VSNU.

Prijs per student

Europa en financiering

 

Terwijl nationale budgetten voor onderzoek en innovatie sterk teruglopen, stijgt het belang van Europees wetenschapsbeleid en grensoverstijgende samenwerking in Europa.

 

 

Europa en financiering

Financiering gebouwen

 

In 1995 is het economisch eigendom van de universitaire huisvesting overgegaan van het Rijk naar de universiteiten zelf.

 

 

gebouwen

Financiële verantwoording

 

Universiteiten vinden het belangrijk om transparant te zijn over de besteding van hun middelen. Met het jaarverslag leggen universiteiten verantwoording af over hun (financiële) beleid.

Financiële verantwoording