Financiën

 

De prestaties van de Nederlandse universiteiten zijn afhankelijk van stabiele financiële kaders. De overheidsbekostiging schept de randvoorwaarden voor het wetenschappelijk onderwijs, het onderzoek en het werk van universiteiten op het gebied van kennisvalorisatie. Naast de publieke bekostiging worden private middelen geworven via met name contractonderwijs en contractonderzoek. Bijzondere aandacht van de VSNU gaat uit naar de rijksbijdrage per student  die al jaren achtereen sterk daalt. 

Financiële positie en verantwoording


Informatie over de baten en lasten, de vermogenspositie en huisvesting van universiteiten.

Financiering universiteiten

Universiteiten worden gefinancierd door de overheid, NWO, het bedrijfsleven en de EU. Daarnaast ontvangen ze geld uit collegegelden.
 

Studievoorschot

Met de invoering van het studievoorschot komen er op termijn middelen vrij om te investeren in de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.
 

Collegegeld, profileringsfonds en eigen bijdrage studenten


Studenten betalen collegegeld. Het bedrag hangt af van een aantal voorwaarden. In sommige gevallen kan een universiteit een extra bijdrage vragen. Studenten kunnen steun krijgen uit het profileringsfonds.
 

 

Eu en financiering

Nederlandse wetenschappers zoeken voor hun onderzoeksprogramma’s in toenemende mate financiering in de EU.