Financiën

 

De prestaties van de Nederlandse universiteiten zijn afhankelijk van stabiele financiële kaders. De overheidsbekostiging schept de randvoorwaarden voor het wetenschappelijk onderwijs, het onderzoek en het werk van universiteiten op het gebied van kennisvalorisatie. Naast de publieke bekostiging worden private middelen geworven via met name contractonderwijs en contractonderzoek. Bijzondere aandacht van de VSNU gaat uit naar de rijksbijdrage per student  die al jaren achtereen sterk daalt.

Financiering universiteiten


Universiteiten worden gefinancierd door de overheid, NWO, het bedrijfsleven en de EU. Daarnaast ontvangen ze geld uit collegegelden.
 

Studievoorschot

De VSNU is voorstander van het studievoorschot dat per 1 september 2015 geldt, omdat de opbrengsten weer terugvloeien naar het hoger onderwijs. Universiteiten krijgen op die manier extra middelen om de kwaliteit van het onderwijs te versterken.
 

Collegegeld, profileringsfonds en eigen bijdrage studenten


Studenten betalen collegegeld. Het bedrag hangt af van een aantal voorwaarden. In sommige gevallen kan een universiteit een extra bijdrage vragen. Studenten kunnen steun krijgen uit het profileringsfonds.
 

 

Actuele discussies


Actuele onderwerpen zoals groen onderwijs, investeringen studievoorschot en prestatieafspraken.

Deze pagina komt binnenkort online.  

Eu en financiering

Nederlandse wetenschappers zoeken voor hun onderzoeks-programma’s in toenemende mate financiering in de EU. Terwijl de rijksoverheid steeds minder investeert in onderzoek, zijn er grote kansen voor universiteiten in de Europese programma’s.
 
 

 

Dalende prijs per student


De overheidsinvesteringen in het hoger onderwijs staan al jaren onder druk, terwijl studentenaantallen fors zijn toegenomen. De dalende prijs per student is een bron van zorg voor de VSNU.
 

Financiële positie en verantwoording


Informatie over de baten en lasten, de vermogenspositie en huisvesting van universiteiten. Universiteiten leggen financiële verantwoording af via het jaarverslag.