Governance

Blok toevoegen

Deregulering


In het Hoofdlijnenakkoord hebben VSNU en OCW afgesproken om tot minder regels te komen. Er dient balans te zijn tussen controle en vertrouwen, zodat het onderwijs en het onderzoek optimaal kunnen functioneren.

Deregulering

Evaluatie accreditatiestelsel


Sinds 2011 vindt er naast opleidingsaccreditatie ook instellingsaccreditatie plaats. Uit recente evaluaties blijkt dat de kwaliteitszorg in orde is, maar dat de gewenste 25% vermindering van lastendruk nog niet is gerealiseerd. 

accreditatie

 

Gedragscodes

 

De VSNU heeft diverse gedragscodes van toepassing op onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Deze gedragscodes zijn deels door de VSNU zelf opgesteld en zijn richtinggevend voor de uitvoering van de taken.

 

 


gedragscodes

Autonomie

 

Uit onderzoek blijkt dat autonomie leidt tot betere kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Dat betekent dat meer autonome universiteiten de innovatiekracht van Nederland zouden versterken.

Autonomie

Goed bestuur

 

Het publieke karakter van de universiteit vraagt om goede bestuurders, helder toezicht en georganiseerde tegenspraak in de vorm van medezeggenschap.

Goed bestuur

Medezeggenschap

 

Hoe werkt medezeggenschap aan de universiteit?

Medezeggenschap