Print
 
 

 

Joint Degrees

 

Joint degrees bieden kansen voor de Nederlandse universiteiten – onder andere reputatiewinst, bevordering van de mobiliteit van studenten en staf – maar vergen ook aanzienlijke voorbereiding. De VSNU heeft van het ministerie van OCW middelen gekregen om ondersteunende stimulerende, netwerk- en communicatieactiviteiten te organiseren voor universiteiten over dit onderwerp.


Erasmus Mundus wordt Erasmus+
Joint doctorates worden ondergebracht bij de Marie Sklodowska-Curie Acties
Op 4 februari 2014 vond er een informatiebijeenkomst plaats over het nieuwe Erasmus + programma en wat dit betekent voor de huidige joint doctorates die via de EM worden gesubsidieerd. Presentaties en brochures over zowel het nieuwe Erasmus+ programma, als ook de MSC Acties, waar de joint doctorates onder komen te vallen, zijn te vinden bij de relevante documenten

 

Verlenging toegekend aan projectperiode Joint Programmes
In reactie op het verzoek vanuit de VSNU, heeft de minister op 22 januari 2014, per brief ingestemd met de gevraagde verleningsperiode. Dit houdt in dat de toegekende middelen vanuit OCW, voor de oprichting van een fonds voor joint degrees en netwerkactiviteiten door de VSNU, tot en met december 2014 kunnen worden ingezet. De eindevaluatierapportage Internationale Joint Programmes van de VSNU, gepland in 2014, is verplaatst naar 2015. 

 

Evaluatie wet Versterking Besturing
In haar beleidsreactie op de evaluatie van de wet Versterking Besturing, van 5 december 2013, geeft de minister aan dat zij het in principe mogelijk wil maken om te werken met gesloten beurzen in geval van een joint degree of double/multiple degree.

Daarnaast doet de minister de toezegging dat zij de procedure om te komen van een single degree naar een joint degree-opleiding wil verkorten. Hiertoe wordt de beleidsregel macrodoelmatigheid aangepast, zal de macrodoelmatigheidstoets in deze gevallen komen te vervallen, en wordt in overleg met de NVAO een lichtere toets nieuwe opleiding mogelijk gemaakt. Dit geldt niet voor de accreditatie van een geheel nieuwe joint degree.

Tenslotte geeft de minister aan verder te onderzoeken of er wettelijke consequenties zijn voor regels omtrent double/multiple degree programma’s, aangezien deze niet in de wet zijn geregeld. Zo wordt gekeken of de kenbaarheid van double degreeprogramma’s nog specifieke aandacht vraagt.

 

Tussenrapportage joint degrees
In april 2013 heeft de VSNU de Tussenrapportage Stimuleringsfonds Joint Degrees opgeleverd. De rapportage beschrijft de huidige praktijk van internationale joint programmes bij de Nederlandse universiteiten en laat zien hoe iedere instelling de stimulering van joint programmes ter hand heeft genomen. Naast aantallen zijn ook beleidskeuzes in kaart gebracht. De data voor deze rapportage zijn verkregen door input van alle veertien universiteiten.

De rapportage bevat aanbevelingen voor zowel ministerie als instellingen om te komen tot een betere praktijk van joint programmes. Deze aanbevelingen zijn met OCW besproken. 


Wet Versterking Besturing
In de wet Versterking Besturing is een groot aantal wijzigingen van de WHW opgenomen, waaronder de invoering van ‘joint degrees’ (art. 7.3.c WHW). De bepalingen waarin de gezamenlijke opleiding en de daaraan verbonden gezamenlijk graad is geregeld, zijn op 1 juli 2010 in werking getreden. In het najaar van 2013 is OCW begonnen met de evaluatie van de wet versterking besturing. Daarin is mogelijk ruimte ontstaan om ook de wetgeving rond joint degrees te verbeteren. OCW en de VSNU zijn hierover in gesprek.

NVAO accreditatie protocollen
De NVAO heeft in juni 2010 protocollen ontwikkeld met de mogelijkheden en voorwaarden voor het beoordelen van joint degrees in Nederland: protocol bestaande joint-degree-opleiding Nederland (accreditatie) en protocol nieuwe joint degree-opleiding Nederland (toets nieuwe opleiding). Nederlandse hogeronderwijsnstellingen kunnen deze protocollen gebruiken bij het indienen van een aanvraag. Meer informatie is te vinden op de website van de NVAO

 

Links

FAQ
Relevante documenten

 

Agenda VSNU 2014

 

 

Gerelateerde onderwerpen

Erasmus for all

Gedragscode internationale student