Print
 
 

 

Aanmelddatum

 

Vervroegen naar 1 mei is positief
De VSNU is positief over het vervroegen van de aanmelddatum naar 1 mei. Het vervroegen van de aanmelddatum is een belangrijke voorwaarde om de verschillende talenten van studenten beter te laten aansluiten op de eisen van de opleiding.

 

Toelichting wetsvoorstel:
Aspirant-studenten uit het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs die zich op uiterlijk 1 mei hebben aangemeld, krijgen het recht op studiekeuzeadviezen voor de opleiding(en) waarvoor zij hebben aangemeld. Aspirant-studenten die zich na 1 mei aanmelden zijn ‘toelaatbaar’, dat betekent dat de instelling hen mag weigeren. De eisen en gronden waarop een aspirant-student geweigerd mag worden moeten door het instellingsbestuur helder worden vastgelegd in een regeling. Het verplicht aanmelden zal gaan gelden voor het studiejaar 2014-2015. 

 

Waarom vervroegen:
- Onderzoek van Researchned  toont aan dat naarmate een scholier zich beter in zijn opleidingskeuze heeft verdiept, hij een grotere kans heeft op studiesucces.
- Scholieren kunnen zich beter voorbereiden op hun aankomende studie en studententijd.
- Het voortgezet onderwijs kan een actievere rol gaan spelen bij de studiekeuze en valt de studiekeuze van de aspirant-student niet tussen de wal en het schip.
- Opleidingen hebben de tijd om studiekeuzeactiviteiten te verrichten en studenten eventueel door te verwijzen naar een andere opleiding.
- Instellingen zijn beter op de hoogte van het aantal nieuwe studenten zodat zij het onderwijs hier beter op kunnen afstemmen:  docenten, zalen, roosters.
- Studenten ervaren meer binding met de opleiding door middel van studiekeuzeadviezen.Welke vragen heeft u mogelijk nog?


V: Kunnen studenten hun keuze wel zo vroeg maken i.v.m. de examenuitslagen?
A: Het gaat om aanmelden bij een of meer opleidingen. Pas na het eindexamen schrijven de aspirant-studenten zich definitief in. Het is vooral de bedoeling om scholieren eerder te laten nadenken over hun studiekeuze.

V: Waarom is het nodig dat universiteiten aspirant-studenten mogen weigeren als zij zich na 1 mei aanmelden?
A: Universiteiten zijn bang dat zonder deze uiterste (harde) aanmelddatum grote groepen studenten zich na 1 mei gaan aanmelden. Juist deze risicogroep late beslissers heeft de grootste kans op switchen of uitvallen (zie Figuur 3).

V: Leidt deze maatregel tot extra administratieve kosten en logistiek voor de instellingen?
A: Ja, het invoeren van deze maatregel gaat extra inspanningen van de universiteiten vergen. Echter, de kosten van een student die uitvalt of switcht zijn, zowel voor de student als voor de maatschappij, vele mate groter. De universiteiten verwachten dat minder studenten wisselen van studie of uitvallen.

V: Wordt er rekening gehouden met aspirant-studenten uit de BES-eilanden?
N: Aanmelden gaat geheel online via Studielink.

V: Wanneer een student naar het buitenland wil, stuit hij dan op problemen door de vervroegde aanmelddatum?
A: Internationaal ligt de aanmelddatum vaak vroeger dan in Nederland.  Er zijn wel sterke verschillen, maar Nederland is met de wijziging naar 1 mei zeker niet de ‘vroegste’.Gebruikte bronnen
- Wetsvoorstel Kwaliteit in Verscheidenheid hoger onderwijs - Kamerstuk 33519 – 23-01-2013
- ResearchNed, Vervroeging aanmelding. Onderzoek naar de impact van vervroeging van de
aanmelddatum in het hoger onderwijs, BGS 136, Nijmegen 2010