Print
 

 

Application fee

 

Universiteiten zijn positief over een application fee voor selectieprocedures
De VSNU is positief over de mogelijkheid om aan aspirant-studenten een bescheiden financiële bijdrage in de kosten voor selectie te vragen. Deze application fee moet wel bescheiden zijn.

Toelichting wetsvooorstel
Met het wetsvoorstel kan een opleiding ervoor kiezen een financiële bijdrage te vragen aan aspirant-studenten met betrekking tot de kosten van de toelatingsprocedure van decentrale selectie bij numerus fixus opleidingen en bij de toelating bij kleinschalig, intensief en residentieel onderwijs. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald voor welke opleidingen de bepaling geldt, op welke kostensoorten het betrekking heeft en welke bedragen ten hoogste kunnen worden gevorderd. Het medezeggenschapsorgaan heeft adviesrecht op de toelatingsprocedure en op het beleid ten aanzien van de kosten van de toelating.

Argumenten voor een financiële bijdrage bij selectie

- De universiteiten zijn van mening dat selectieprocedures zorgvuldig en betrouwbaar moeten zijn. De uitkomst ervan is immers zeer belangrijk voor de student. Dat vergt forse investeringen van universiteiten in de ontwikkeling en uitvoering van goede selectieprocedures. De universiteiten vinden het daarom redelijk dat er een kleine bijdrage aan de student wordt gevraagd.
- Zonder bijdrage van de student komen de gehele kosten van selectie ten laste van het onderwijsbudget. Dat gaat ten koste van het beschikbare onderwijsbudget voor de studenten die daadwerkelijk aan de opleiding beginnen.  
- Ook kan een bijdrage in de kosten ervoor zorgen dat studenten niet onbeperkt deelnemen  aan selectieprocedures en dat zij de selectie en de voorbereiding serieus nemen.
- In het buitenland is het vragen van een ‘application fee’ heel gebruikelijk.


Welke vragen heeft u mogelijk nog?


V: Wat als een student de fee niet kan betalen?
A: De universiteit moet een financiële voorziening treffen voor diegenen waarvoor de bijdrage een belemmering vormt voor deelname aan de toelatingsprocedures.

V: Gaan instellingen geen hoge application fee vragen om de totale kosten terug te verdienen?
A: De universiteiten zullen geen te hoge bijdrage gaan  vragen, omdat studenten zich bij een te hoge bijdrage niet meer zullen aanmelden. Bovendien heeft de medezeggenschap adviesrecht op de toelatingsprocedure en op het beleid ten aanzien van de kosten voor toelating. Daarnaast wordt bij algemene maatregel van bestuur bepaald voor welke opleidingen de bepaling geldt en welke bedragen ten hoogste kunnen worden gevorderd. In onderstaande tabel zijn voorbeelden te vinden van application fees in het buitenland.

V: Waarom wordt er voor selectieprocedures wel een application fee gevraagd en voor de studiekeuzeactiviteiten niet?

A: Iedere student zal in de toekomst worden geconfronteerd met een of andere vorm van verplichte matchingsactiviteit, welke opleiding hij ook kiest. Het is onredelijk om hier een bedrag voor te vragen, omdat dit de toegankelijkheid van het onderwijs in het geding brengt. Voor de application fee voor de selectieprocedures geldt dat de student een keuze heeft tussen opleidingen met en opleidingen zonder selectieprocedure. Wanneer de student kiest voor een opleiding zonder selectie betaalt hij geen fee, wanneer hij kiest voor een opleiding met selectieprocedure kan van hem wel een fee worden gevraagd. Daarnaast moet de universiteit grondiger te werk gaan wanneer zij studenten wil selecteren, dan wanneer zij studenten wil voorzien van een studiekeuzeadvies. Aan selectie van studenten zijn  namelijk rechtsgevolgen verbonden: Een student kan worden uitgesloten van inschrijving. Dat is bij studiekeuzeactiviteiten niet het geval, daar leidt een negatief studiekeuzeadvies niet tot uitsluiting van de opleiding.  Gebruikte bronnen
Wetsvoorstel Kwaliteit in Verscheidenheid hoger onderwijs - Kamerstuk 33519 – 23-01-2013