Print
 
 

 

Afschaffing loting


Zorgvuldige selectie draagt meer bij aan studiesucces dan willekeurige loting
De Nederlandse universiteiten zijn positief over het voorstel om loting af te schaffen en hiervoor in de plaats decentrale selectie mogelijk te maken. Selectie draagt bij aan een betere binding van de student met de opleiding, een meer ambitieuze studiecultuur, minder studie-uitval en een hoger studierendement. 11 Wel moet deze selectie zorgvuldig en betrouwbaar gebeuren. Universiteiten moeten de tijd krijgen om een goed systeem voor 100 procent decentrale selectie te ontwikkelen en in te voeren.


Toelichting wetsvoorstel
In dit wetsvoorstel wordt de mogelijkheid voor loting afgeschaft. De mogelijkheid voor een
instelling om een maximum aantal opleidingsplaatsen vast te stellen blijft bestaan. Wanneer het aantal aanmeldingen groter is dan het aantal opleidingsplaatsen ontstaat er van rechtswege een numerus fixus. De opleidingsplaatsen worden in dat geval geheel door de instelling verdeeld via
(decentrale) selectie van de aspirant-studenten. De instellingen bepalen de selectiecriteria en -procedures, met dien verstande dat een combinatie van ten minste twee soorten kwalitatieve criteria dient te worden gehanteerd. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het combineren van eindexamencijfers met een motivatiebrief. Gegarandeerde plaatsen voor bepaalde
studenten (de 8-plusplaatsen en de ministersplaatsen) komen te vervallen.


Argumenten voor afschaffen loting
- Aspirant-studenten krijgen meer grip en zicht op hun kans om toegelaten te worden tot de opleiding van hun keuze;
- Instellingen krijgen meer zeggenschap over welke kandidaten ze toelaten tot hun opleiding – ze kunnen actief relevante competenties laten meewegen in hun beoordeling;
- Selectie leidt tot een betere match tussen de opleidingseisen en de student dan loting, omdat er op meerdere factoren geselecteerd kan worden;
- Selectie draagt bij aan een betere binding van de student met de opleiding, een meer ambitieuze studiecultuur, minder studie-uitval en een hoger studierendement.



Welke vragen heeft u mogelijk nog?


V: Waarom is het nog niet duidelijk wanneer loting wordt afgeschaft?
A: Instellingen hebben tijd nodig om hun selectieprocedures deugdelijk in te richten. Afschaffing van de loting wordt op een nader moment bij koninklijk besluit vastgesteld. Universiteiten houden er rekening mee dat in 2015 voor het laatst wordt geloot.


V: Leidt het afschaffen van loting de universiteiten niet tot veel extra investeringen?
A: Het centrale lotingsysteem is relatief goedkoop voor de universiteiten. Met het afschaffen van de loting zullen universiteiten moeten investeren in hun selectieprocedures. De universiteit heeft baat bij goede selectie omdat zij zo de meest getalenteerde en meest gemotiveerde studenten selecteert en de kans op studiesucces vergroot. De kost gaat voor de baat uit in dit geval.




Gebruikte bronnen
- Van der Wende, M.C. 2011. Excellentie en selectie in het Nederlandse universitaire onderwijs: tussenstand en perspectief. THEMA Tijdschrift voor Hoger Onderwijs & Management, Nr. 5.
- Wetsvoorstel Kwaliteit in Verscheidenheid hoger onderwijs - Kamerstuk 33519 – 23-01-2013