Print
 
 

Conferentie 'Opleidingscommissies: samen werken aan onderwijskwaliteit'

 

Op woensdagmiddag 11 oktober van 12.00 uur - 17.30 uur organiseren VSNU, ISO, LSVb en LOF een conferentie voor en over opleidingscommissies in Utrecht. U bent van harte uitgenodigd voor deze conferentie.

De opleidingscommissies staan de laatste jaren volop in de belangstelling. Opleidingscommissies hebben een belangrijke rol in het bewaken van de onderwijskwaliteit. Met de wet Versterking bestuurskracht is deze rol nog groter geworden. Uit het recente rapport ‘Recht van Spreken’ van de Inspectie van het Onderwijs kwam naar voren dat opleidingscommissies tevreden zijn over hun functioneren, maar dat er ook nog verbeterpunten zijn, bijvoorbeeld omtrent het adviseren over kwaliteitszorg of het bereiken van de achterban. Kortom: een goed moment om op deze conferentie uit te wisselen hoe binnen verschillende universiteiten en opleidingen vorm wordt gegeven aan de nieuwe positie van de OC’s.

 

Programma
Vanaf 12.00            Inloop met lunch
12.30 – 13.15         Start programma: plenaire opening met dagvoorzitter Han van Krieken (rector Radboud Universiteit)
13.30  - 14.30        Eerste ronde workshops en trainingen
14.45 – 15.45        Tweede ronde workshops en trainingen
16.00 – 16.30        Plenaire terugblik en afsluiting
16.30 – 17.30        Netwerkborrel

 

Aanmelden
U kunt u hier aanmelden en uw voorkeur voor de workshops/trainingen doorgeven. Deelname is gratis. Indien u verhinderd bent, meldt u zich dan af vóór woensdag 27 september door een mail te sturen aan kouwenaar@vsnu.nl. In verband met beperkte capaciteit brengen we een no-show fee van € 25 in rekening indien u zich niet tijdig afmeldt.

We streven naar een goede afspiegeling van de doelgroepen (student- en docentleden, adviseurs) op de conferentie. Mochten we relatief veel aanmeldingen van één groep ontvangen, kan het zijn dat we u op de reservelijst plaatsen. Als dit het geval is, ontvangt u hierover zo snel mogelijk bericht.

 

Workshops en trainingen

De workshops worden nog ingedeeld in de twee workshoprondes, mede op basis van de voorkeuren van deelnemers

1.    Workshop: de juridische positie van opleidingscommissies en de praktische uitwerking (Voertaal NL)
Door Annemiek Orthel, jurist (Wageningen University & Research)
Wat is de juridische positie van opleidingscommissies en hoe kan die in de praktijk vorm krijgen? Wat betekent het dat opleidingscommissies met de inwerkintreding van de Wet versterking bestuurskracht de status van medezeggenschapsorgaan hebben gekregen? Hoe valt het samenspel met andere medezeggenschapsorganen te organiseren?

2.    Workshop: de rol van opleidingscommissies in de kwaliteitszorg van een opleiding (Voertaal NL)
Door Marie-Jet Fennema, beleidsmedewerker kwaliteitszorg (Universiteit Utrecht), samen met OC-leden van de OC Graduate school sociale wetenschappen en de OC Geneeskunde
In deze workshop wordt aan de hand van elevator pitches vanuit twee faculteiten van de Universiteit Utrecht belicht hoe de opleidingscommissies werken. Vervolgens zullen we aan de hand van door de deelnemers van de workshop ingebrachte casuïstiek kennis met elkaar delen om samen tot mogelijke en concrete oplossingen te komen voor door deelnemers ervaren knelpunten.

3.    Workshop: het vormgeven van de samenwerking met andere medezeggenschapsorganen (Voertaal NL)
Door Lieve Holterhues, voorzitter Fractie Vrijspraak (Tilburg University)
In deze workshop gaan leden van de opleidingscommissies en de faculteitsraad van de rechtenfaculteit van Tilburg University in op hun nauwe onderling samenwerking, die al jaren als zeer positief wordt ervaren. Zij zullen vertellen over de afspraken die deze organen onderling met elkaar hebben en ingaan op de samenwerking tussen de docenten en de studenten. Ook de samenwerking met de faculteit komt aan bod.

4.    Workshop: de vertegenwoordiging van verschillende opleidingen door een grote opleidingscommissie (Voertaal NL/ENG, afhankelijk van inschrijvingen)
Door Hans Kasper en Susanne Pycke, voorzitter respectievelijk secretaris van de OC van de School of Business and Economics (Maastricht University)
De workshop is erop gericht leden van een onderwijscommissie kennis te laten nemen van de hands-on ervaringen die zijn opgedaan bij de School of Business and Economics (SBE) van de Universiteit Maastricht (UM). Deze faculteit kent een groot aantal bachelor en masteropleidingen, maar heeft slechts twee opleidingscommissies die gezamenlijk vergaderen. Tijdens de workshop wordt de werking van deze twee OC’s toegelicht en worden de ervaringen die aan de SBE van de UM zijn opgedaan, gedeeld met de deelnemers.

5.    Workshop: Inspectie van het Onderwijs n.a.v. rapport ‘Recht van Spreken’ (Voertaal NL)
Door Martine Pol, inspecteur hoger onderwijs (Inspectie van het Onderwijs)
Interactieve workshop aan de hand van rapport ‘Recht van Spreken’: wat zijn de belangrijkste conclusies van de Inspectie en wat is er met ingang van 1 september 2017 veranderd met de komst van de Wet versterking bestuurskracht voor opleidingscommissies? Welke good practices is de inspectie tegengekomen?
Zie alvast www.opleidingscommissies.nl. Deelnemers worden opgeroepen om tips en adviezen met elkaar te delen.

6.    Training: opleidingscommissies voor beginners (Voertaal NL/ENG, afhankelijk van inschrijvingen)
Door Training op Maat (LSVb trainingsbureau)
Je zit in een opleidingscommissie, maar wat zijn dan eigenlijk je bevoegdheden? Wat zijn je rechten en hoe zit de organisatie in elkaar? Deze training richt zich onder andere op de structuren van de medezeggenschap en maakt inzichtelijk wat je positie als OC is. Dat alles met als doel dat je weet hoe je daar zo goed mogelijk gebruik van kunt maken. Belangrijke kennis dus voor nieuwe leden van opleidingscommissies!

7.    Training: vertegenwoordiging van de achterban als student (Voertaal NL)
Door Bob van Soolingen en Sanne Toebes, bestuurslid respectievelijk projectmedewerker (ISO)
Als opleidingscommissie zet je je in voor de kwaliteitswaarborging- en verbetering van jouw
opleiding. Maar hoe zorg je ervoor dat jouw achterban zich hierbij betrokken voelt? Hoe kun je ervoor zorgen dat de achterban input levert, zodat de opleidingscommissie weet wat er speelt? En hoe kun jij de achterban informeren over belangrijke zaken? In deze workshop gaan we in op verschillende vormen van contact en interactie met de achterban. Aan de hand van een fictieve instelling zal de workshop ingaan op verschillende vormen van contact en interactie met de achterban. Deze workshop gaat vooral in op het betrekken van de studenten.

8.    Training: In het hoofd van de bestuurder (Voertaal NL)
Door Training op Maat (LSVb trainingsbureau)
Om als medezeggenschapper effectief te zijn, is het belangrijk je te kunnen verplaatsen in de beweegredenen van je bestuurder. De argumenten om je collega's of medestudenten over te halen om bijvoorbeeld tegen collegegeldverhoging te zijn, hoeven niet dezelfde te zijn als de argumenten waarmee je een bestuurder overtuigt. In deze training wordt ingegaan op het belang van en manieren om je standpunt goed te beargumenteren en de kant van de bestuurder te horen.

9.    Training: besluitvormingsvaardigheden (Voertaal NL/ENG, afhankelijk van inschrijvingen)
Door trainingsbureau TAQT
Als opleidingscommissies werken aan de kwaliteit van hun vergaderingen, kan veel winst geboekt worden: de vergadertijd verkorten, de sfeer tijdens vergaderingen verbeteren, de besluitvorming eerlijker laten verlopen en de kwaliteit van de genomen besluiten doen toenemen. In deze interactieve workshop gaan we in op de kunst van besluitvorming. We bespreken de rol van de voorzitter, voorbereiding en beeldvorming, samenwerking tussen student- en docentleden, en verschillende besluitvormingsmodellen. Omdat vergaderen in de kern draait om de interactie tussen mensen, wordt in deze workshop veel aandacht besteed aan communicatieve vaardigheden.

10.     Training: vertegenwoordiging van en contact met de achterban (Voertaal NL/ENG, afhankelijk van inschrijvingen)
Door trainingsbureau TAQT
Elke opleidingscommissie speelt met de vraag hoe zij ruchtbaarheid kunnen geven aan hun werkzaamheden. Zij willen er zorg voor dragen dat hun achterban op de hoogte is van de resultaten van hun inspanningen en omgekeerd willen de OC-leden graag op de hoogte worden gesteld van de problemen waarmee hun achterban wordt geconfronteerd. Dit is de tevens de gedachte van de Wet Versterking Bestuurskracht: sterke en interactieve OC’s. In deze workshop worden handreikingen gegeven voor het onderhouden van deze contacten. Er wordt uitgebreid ingegaan op initiatieven uit het verleden, opdat een beeld ontstaat van wat er zoal gewerkt heeft en wat niet.
 

Locatie: het Cursus- en Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

 

Doel: Aan de hand van verschillende inspirerende workshops en trainingen leren student- en docentleden van opleidingscommissies en medewerkers met en vooral van elkaar.

 

Doelgroep: De student- en docentleden van de opleidingscommissies van de Nederlandse universiteiten, maar ook de ondersteunende beleidsadviseurs en juristen.

 

Voertaal: Het plenaire gedeelte van het programma is in het Engels, evenals een deel van de workshops en trainingen. Als een workshop of training in het Engels is, staat dit in de beschrijving aangegeven.

 

Aanmelden: kan hier