Print
 
 

WNT


Sinds 1 januari 2013 is de ‘Wet Normering Topinkomens’ (WNT) van kracht gegaan. Per 1 januari 2015 is de WNT2-norm gaan gelden, maar voor de sector WO gold in 2015 nog de oude WNT-norm. De WNT stelt grenzen aan de inkomens van bestuurders in de publieke sector. De VSNU heeft begrip voor de wens van de overheid om de bezoldiging van ambtsdragers in de publieke sector te begrenzen.

 

Naleving WNT-norm 2015

 

In het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT) rapporteren alle universiteiten in hun jaarverslag over de bezoldiging van bestuurders en toezichthouders. De tabellen onderaan deze pagina geven een overzicht van de bezoldigingen in 2015, op basis van de universitaire jaarverslagen 2015.

De bezoldiging van alle bestuurders en toezichthouders van universiteiten voldoet in 2015 aan de Wet Normering Topinkomens. In 2015 gold als bezoldigingsmaximum voor bestuurders €230.474. De maximale bezoldiging voor een voorzitter van de raad van toezicht was €34.571 en voor een lid van de raad van toezicht €23.074.
 

 

WNT-3

 

De VSNU heeft in het voorjaar van 2016 schriftelijk gereageerd op het wetsvoorstel voor WNT-3. Doel van dit wetsvoorstel is dat naast de bezoldiging van topfunctionarissen ook de bezoldiging van alle medewerkers van (semi-) publieke organisaties aan de WNT-norm wordt gebonden. In haar reactie benoemt de VSNU dat, op basis van een begin 2015 uitgevoerde quick scan, naar schatting zo’n 75 à 150 topwetenschappers een salaris ontvangen boven de huidige bezoldigingsnorm. De VSNU heeft hierbij gekozen voor een ruime schatting omdat de verwachting is dat het aantal topwetenschappers met een inkomen boven de norm de komende jaren zal groeien als gevolg van de toenemende internationale concurrentiestrijd en de roep om profilering. Uit de universitaire jaarverslagen 2015, die beschikbaar kwamen na versturing van de reactie, blijkt dat in 2015 in totaal 57 niet-topfunctionarissen een salaris ontvingen boven de huidige bezoldigingsnorm.

 

 

 

Bezoldiging bestuurders 2015

 


1De bezoldigingsnorm voor bestuurders van universiteiten in 2015 is vastgesteld op €230.474.
2De bezoldigingsnorm voor toezichthouders van universiteiten in 2015 is vastgesteld op €34.571 (voor de voorzitter van de Raad van Toezicht) en €23.047 (voor de leden van de Raad van Toezicht).