Print
 
 

 

Matching en selectie

 

Dit voorjaar starten de universiteiten met matching in de vorm van  de ‘studiekeuzecheck’. De aanmelddatum voor studenten is vervroegd naar 1 mei, zodat er tijd is voor gesprekken om de specifieke talenten van studenten te ‘matchen’ met de eisen van de opleiding. Samen met de universiteiten wil de VSNU de verdergaande selectie in goede banen leiden. Daarom organiseren we onder andere seminars voor kennisuitwisseling, zoals het middagseminar ‘Het Matchen van Talent’ op 1 april.


Ook hebben universiteiten meer ruimte gekregen voor selectie aan de poort. Selecteren mag nu bij opleidingen met een numerus fixus, bij University Colleges, honours programma’s, kunstopleidingen en opleidingen die de NVAO als ‘excellent’ beoordeeld heeft. Vervolgens mogen universiteiten selecteren op basis van eindexamencijfer, motivatie, interesse, ervaring, een assessment of groepsopdracht. Selectie alleen op basis van cijfers mag niet (meer); twee selectiecriteria is het minimum.

Selectie werkt
Studenten die bij hun inschrijving zijn beoordeeld op hun geschiktheid wisselen beduidend minder van studie en lopen minder snel studievertraging op. Selectie helpt een bewuste studiekeuze te maken. Geselecteerde studenten zorgen voor een ambitieuzer studieklimaat en voelen zich sterker verbonden met de opleiding.

Selectie niet voor alle bacheloropleidingen
Ondanks alle voordelen zal niet elke opleiding (gaan) selecteren. Scholieren met een vwo-diploma hebben het recht te studeren aan een universiteit. Universiteiten zullen daarom altijd voldoende opleidingen zonder selectie aanbieden om de toegankelijkheid te waarborgen.