Print
 
 

Actieplan 2018-2022


Het maatschappelijk belang van universitair opgeleide leraren is groot. Deze leraren leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het primair en voortgezet onderwijs. Zowel in het primair als het voortgezet onderwijs bestaat dan ook de wens om het aantal universitair opgeleide leraren fors te vergroten. 


Opbrengsten VSNU-Lerarenagenda 2013-2017
Met de VSNU-Lerarenagenda 2013-2017 hebben de universiteiten de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet op weg naar meer en beter opgeleide leraren in het voortgezet en primair onderwijs. Zo zijn er meer flexibele routes naar het leraarschap gecreëerd en is de kwaliteit van bestaande opleidingsroutes verder verhoogd. Voor het primair onderwijs is er een volledig universitaire lerarenopleiding ontwikkeld. Daarnaast is in goede samenwerking met de VO-raad, PO-Raad, Vereniging Hogescholen en het ministerie van OCW fors geïnvesteerd in het gezamenlijk opleiden en begeleiden van leraren, onder andere door intensivering van de projecten ‘opleiden in de school’ en ‘begeleiding startende leraren’. Nieuwe leraren staan hierdoor beter opgeleid voor de klas. Zie ook de infographic “Wat is er met de VSNU-Lerarenagenda bereikt?”


Actieplan Leraren 2018-2022
Ook voor de periode 2018-2022 blijven de universiteiten zich gezamenlijk inzetten voor de leraren. Met dit nieuwe actieplan committeren universiteiten zich wederom om samen met scholen, hogescholen en het ministerie van OCW aan oplossingen voor het lerarentekort te werken en om de kwaliteit van leraren en lerarenopleidingen verder te verhogen. Om deze kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen te bereiken zijn vijf actielijnen geformuleerd. Met deze actielijnen willen de universiteiten laten zien waar zij zich de komende jaren gezamenlijk op richten: 

 

  1. Lerarenopleidingen toegankelijker en aantrekkelijker maken, o.a. door herziening van het toelatingsbeleid.
  2. Lerarenopleidingen verder flexibiliseren en modulariseren, bijvoorbeeld door met behulp van de educatieve module ‘stapelbare’ routes naar het leraarsberoep te creëren.
  3. De zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van de lerarenopleiding en het leraarsberoep vergroten, door samen met scholen de verdere professionalisering van leraren in doorlopende leerlijnen vorm te geven en te organiseren.
  4. Financiële positie lerarenopleidingen onderzoeken: financiering van lerarenopleidingen beter aan laten sluiten bij de taken en verantwoordelijkheden van de lerarenopleidingen.
  5. Het opleidingsaanbod voor het primair onderwijs versterken en uitbreiding verkennen.