Print
 
 

Aanmeldcijfers bacheloropleidingen studiejaar 2018/19

 

Van week 13 tot week 31 2018 publiceert de VSNU op deze website de aanmeldcijfers voor de universitaire bachelor-opleidingen in studiejaar 2018/19.


De grafiek en tabel laten de ontwikkeling zien van het aantal personen dat zich aanmeldt bij één of meerdere bacheloropleidingen bij Nederlandse universiteiten. Het gaat hierbij om personen die nooit eerder bij een wo-bacheloropleiding stonden ingeschreven.


De informatie is gebaseerd op aanmeldgegevens die worden gegenereerd (*) via Studielink: het portaal waar personen die zich in willen schrijven bij een opleiding in het hoger onderwijs zich moeten aanmelden. De VSNU vergelijkt de aanmeldgegevens met het aantal aanmeldingen vorig jaar in diezelfde kalenderweek.

 

Aankomend studenten kunnen zich via Studielink aanmelden bij meer dan één opleiding in het hoger onderwijs. Daardoor ligt het aantal aanmeldingen altijd hoger dan het definitief aantal inschrijvingen. Totdat de inschrijving definitief is, kan een aanmelding elk gewenst moment worden aangepast of ingetrokken. Aankomend studenten hebben tot uiterlijk 1 oktober om een aanmelding te verzilveren tot een inschrijving. Pas als aan alle voorwaarden voor inschrijving is voldaan (diploma juiste vooropleiding overlegd, collegegeld betaald, ed.) zet de onderwijsinstelling een aanmelding om in een daadwerkelijke inschrijving.

 

De getoonde cijfers zijn dan ook nadrukkelijk aanmeldcijfers en slechts indicatief voor het aantal uiteindelijke inschrijvingen.

 

Ook bij de start van het nieuwe studiejaar is het met deze aanmeldgegevens niet mogelijk alle (nieuwe) inschrijvingen te tellen. Daarom doet de VSNU een uitvraag van het aantal ingeschreven en nieuw ingestroomde studenten via de studentenadministraties van de universiteiten. De combinatie van aanmeldgegevens en de uitvraag leveren in oktober indicatief informatie over het aantal (nieuwe) studenten. In januari/februari komt het 1cijferHO-bestand beschikbaar, op basis waarvan de VSNU definitieve en meer gedetailleerde gegevens voor het actuele studiejaar beschikbaar stelt.

 

* De databestanden met aanmeldgegevens worden door Studielink wekelijks gegenereerd op basis van een datadump op maandagochtend 00:00hr.

  


 

Aanmelddeadline reguliere bacheloropleidingen

 

Met ingang van studiejaar 2014/15 is er een aanmelddeadline voor (non-fixus, niet-selectieve) bacheloropleidingen in het hoger onderwijs die starten per september. Aankomende studenten dienen zich voor 1 mei aan te melden, om daarna deel te mogen nemen aan matchingsactiviteiten. Een matchingsactiviteit helpt aankomend studenten een nog betere inschatting te  maken of de opleiding daadwerkelijk bij hen past. Zie ook: http://vsnu.nl/aanmelddatum.html

 

 

Trendbreuk: aanmelddeadline fixusopleidingen 15 januari

 

Met ingang van studiejaar 2017/18 mag een kandidaat zich aanmelden voor maximaal twee (**) studies waarvoor een numerus fixus geldt. Voorheen was dit maximaal één fixusopleiding. Voor alle numerus fixus-opleidingen geldt de aanmelddeadline van 15 januari.


Door de invoering van deze deadline, is er een trendbreuk ontstaan ten opzichte van voorgaande jaren.

Voor meer informatie over selectie zie: https://www.studiekeuze123.nl/selectie/welke-fixusopleidingen-met-selectie-zijn-er  

 

LET OP: deze lijst met fixusopleidingen geldt mogelijk niet voor verdere (of eerdere) studiejaren! Universiteiten en hogescholen hebben tot 1 december om bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur aan te geven voor welke opleidingen een fixus gaat gelden.
 

 

** voor de opleidingen geneeskunde, tandheelkunde, mondzorgkunde (HBO), fysiotherapie (HBO) mag per studiejaar maar bij één universiteit of hogeschool worden aangemeld.

 

 

Geen inzicht in aanmeldingen Masterfase

 

Anders dan bij bacheloropleidingen starten studenten bij masteropleidingen niet per definitie op 1 september: universiteiten staan bij masteropleidingen vaak meerdere instroommomenten per jaar toe. Ook gaan universiteiten verschillend om met het inschrijven van internationale masterstudenten: bij de ene opleiding gaan deze rechtstreeks via Studielink en bij de ander eerst via een eigen aanmeldsysteem. Ook kunnen door andere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld verhoging van instellingscollegegeld of invoering van het leenstelsel, de aanmeldingen van jaar tot jaar sterk fluctueren. Dit levert in de databestanden onduidelijke informatie op. Daarom is ervoor gekozen de voorlopige aanmeldingen bij masteropleidingen niet beschikbaar te stellen.

 

 

 

Gebruikte Selectie voor Grafiek/Tabel

 

De VSNU actualiseert wekelijks deze pagina op basis van de zogenaamde Telbestanden: datasets met geaggregeerde aanmeldgegevens, via Studielink. De VSNU presenteert een vergelijking over een aantal weken met de aanmeldingen van één en twee jaar eerder. De genoemde weken in de grafiek en de tabel zijn de kalenderweken in 2018.
De VSNU-standaardselectie voor het generen van deze informatie bestaat uit:

  • gewogen aantallen (aantal/meercode; hiermee wordt het aantal personen geteld in plaats van het aantal aanmeldingen);
  • alleen aanmeldingen bij universiteiten aangesloten bij de VSNU (Brincodes 21PB t/m 21PN);
  • alleen aanmeldingen van personen die niet eerder waren ingeschreven voor een wo-bacheloropleiding (geen herinschrijvingen, geen hogerejaars);
  • alleen aanmeldingen van personen die de  intentie hebben te starten in de maanden september en oktober (maand 9, 10);
  • gefilterd op de variabele Status = Verzoek tot inschrijving (V), Inschrijving (I), Bezwaar  (B);
  • de vergelijking vindt plaats op het volgnummer van de telbestanden. Het volgnummer is het nummer in het door Studielink gegenereerde wekelijkse telbestand. Volgnummers worden geteld op basis van de weken vanaf 1 oktober. 

 

 

De VSNU-cijfers wijken mogelijk af van cijfers die universiteiten en opleidingen laten zien vanwege enige andere selectie.


De VSNU publiceert géén aanmeldcijfers per opleiding. Die informatie kan eventueel worden verstrekt door de individuele universiteiten.


 

 

 

Laatst bijgewerkt op 10-7-2018