Print
 
 

Instroom nieuwe bachelorstudenten


In studiejaar 2020/’21 zijn er 65.424 personen bij een wo-bacheloropleiding ingestroomd. Dit is een groei van 12,8% ten opzichte van voorgaand studiejaar. Geteld zijn studenten die niet eerder ingeschreven zijn geweest bij een Nederlandse wetenschappelijke opleiding.

Zowel de toestroom van vwo-ers, als de instroom van studenten die vanaf het hbo komen als het aantal internationale studenten is toegenomen.


Opvallend is de toename van het aantal deelnemers in de Sector Recht. Het aantal nieuwe studenten is hier maar liefst 25% meer dan vorig jaar. In absolute aantallen is groei bij de Sector Economie het grootst.

 

 

 

 
 

Premasterstudenten

In de basisregistratie BRON_HO is met ingang van studiejaar 2020/21 voor het eerst de fase “premaster” opgenomen. Dat betekent dat we vanaf het actuele studiejaar de groep premaster kunnen onderscheiden van reguliere bachelorinstroom.


in 2020/21 bestaat 11% (= 7.485) van de eerstejaars wo-bachelor instroom uit studenten die een schakelprogramma volgen.  NB: Ook bij de Open Universiteit is het mogelijk een premasterprogramma  te volgen. Op 31/12/2020 telde de Open Universiteit 1.804 nieuwe eerstejaars premasterstudenten.
 

 

Instroomgroepen

 

> Vwo-instroom


De instroom in wo-bacheloropleidingen bestaat voor ruim de helft uit studenten met een vwo-diploma die direct na het behalen van het vwo-diploma of met één of ook meerdere tussenjaren, inschrijven voor een wetenschappelijke bacheloropleiding.
De vwo-instroom is in 2020/’21 met een instroom van 35.916 studenten met 14,4% toegenomen ten opzichte van vorig studiejaar. Dit zijn zowel net afgestudeerde vwo-ers als vwo-ers die al eerder een vwo-diploma hebben behaald. 

NB: voormalig vwo-ers die bij een hbo-opleiding beginnen en vervolgens al dan niet gediplomeerd in het hbo alsnog naar de universiteit komen, worden in de statistieken geteld als “hbo-instroom”.


Meer afgestudeerde vwo-ers in studiejaar 2019/'20

Oorzaak van deze toename zit in het aantal net afgestudeerde vwo-ers. Dit aantal is aanmerkelijk hoger dan werd verwacht. De referentieraming van het ministerie OCW ging uit van zo’n 35.100 vwo-gediplomeerden in studiejaar 2019/'20.  Echter: door aangepaste eindexamenomstandigheden vanwege COVID-19 is er in studiejaar 2019/20 een recordaantal vwo-ers afgestudeerd. Maar liefst 38.455 scholieren (zie onderstaande tabel) ontvingen in studiejaar 2019/'20 een vwo-diploma. Dat is 9% meer dan de raming. Van deze groep is vervolgens een groter aandeel dan in eerdere jaren direct doorgestroomd naar het wo-onderwijs, namelijk: 75%.


In de jaren vóór de invoering van het leenstelsel in 2013 lag dit doorstroompercentage lange tijd rond 71%. In de jaren voorafgaand aan de invoering van het nieuwe leenstelsel veranderde het gedrag van de vwo-afgestudeerden: meer vwo-scholieren dan voorheen maakten in 2013 meteen de overstap naar het wo-onderwijs. Toen steeg het percentage directe doorstroom naar 80%. De tendens leek daarna te stabiliseren naar 74%, maar zakte in 2018/'19 naar 72,1%.  De doorstroom van 75% van de afgestudeerden in 2019/20 ligt hoger dan in het jaar hiervoor als ook hoger dan de jaren tot aan 2013/'14.

 

Merk ook op dat een groter percentage (en gezien het toegenomen volume: ook in aantallen meer) van de in 2019/'20 afgestudeerde vwo-ers rechtstreeks naar het hoger beroepsonderwijs (hbo) gaat dan in afgelopen jaren.

 

Al met al zijn meer vwo-ers direct gaan studeren en hebben er minder scholieren een tussenjaar genomen of zich ingeschreven bij een opleiding buiten Nederland.
 

 

 


> HBO-instroom

Voor het tweede opeenvolgende jaar is een duidelijke stijging te zien van het aantal studenten met een hbo-achtergrond dat doorstroomt naar de universiteiten. Het aantal hbo-instromers ingeschreven bij een wo-bacheloropleiding is toegenomen met 10,4%.


De instroom van hbo-studenten in de universitaire bacheloropleidingen valt uiteen in twee groepen:

- hbo-studenten met de intentie een wo-bachelorprogramma te volgen en af te ronden met een wo-bachelordiploma;
- hbo-studenten die een masteropleiding willen gaan volgen maar daarvoor (nog) niet geheel toelaatbaar zijn. Middels een zogenaamd premaster-programma (ook wel: schakelprogramma) is het mogelijk deficiënties weg te werken om daarna alsnog toegang te krijgen tot de masteropleiding. Een schakelprogramma heeft een beperkte omvang van maximaal 60 EC.


NB: Er zijn opleidingen die ervoor kiezen niet een premaster-programma aan te bieden, maar via contractonderwijs deficiënties weg te laten werken. In het registers BRON-HO worden geen contractstudenten geregistreerd.

 

Van de hbo-instroom in de bachelorfase is in studiejaar 2020/’21 ruim de helft van de hbo-instroom een premasterstudent.

 

 

> Instroom internationale studenten

De internationale instroom in de bacheloropleidingen bestaat grotendeels uit studenten uit de Europese Economische Ruimte (EER) (74%) en binnen deze groep: voornamelijk Duitse studenten. 19% van de bachelor-instroom komt uit Europa, maar van buiten de Europese Unie ; 6,6% van de instroom komt van buiten Europa.

 

Het aanbod van Engelstalige bacheloropleidingen  en het feit dat Nederlandse universiteiten goed zichtbaar zijn in internationale rankings, draagt bij aan de naamsbekendheid van Nederland als zijnde een land met uitstekende hoger onderwijsinstellingen.

 

Een klein deel van de internationale studenten volgt een premasterprogramma om daarmee deficiënties weg te werken die de toegang tot de masteropleiding in de weg staan.

 
 
 
 
Laatst bijgewerkt op 3-2-2021