Print
 
 

Nederlandse R&D-investeringen in Europees perspectief

 

De totale Nederlandse investeringen in Research & Development staan in schril contrast met die van Europese referentielanden. Nederland investeert al sinds 2006 minder in R&D dan de 28 EU-landen gemiddeld doen.

 

In EU-verband is afgesproken om in 2020 minstens 3% van het BBP in R&D te investeren. Het Nederlandse kabinet heeft zichzelf tot doel gesteld om in 2020 minstens 2,5% van het BBP in R&D te investeren. We zien dat referentielanden als Zweden en Denemarken de EU 2020-doelstelling van 3% van het BBP over 2014 al hebben bereikt. Ook Duitsland is hier goed naar op weg. Door te investeren in R&D, versterken deze landen hun posities als leidende kenniseconomieën. Nederland blijft hierbij achter. Met een investeringsniveau van nog geen 2 procent over 2014, wordt de kabinetsdoelstelling, bij ongewijzigd beleid, niet gehaald.
 

 

 

Investeringen van de overheid in R&D
Onderstaande tabel toont de (verwachte) directe overheidsuitgaven aan R&D. Het Rathenau Instituut verwacht dat de totale overheidsuitgaven voor R&D, zowel in absolute zin als uitgedrukt in het BBP, vanaf 2016 zullen dalen. De overheidsinvesteringen in R&D en innovatie houden de komende jaren geen gelijke tred met de aantrekkende economie. Dit is negatief voor de productiviteit van het Nederlands onderzoek en de mogelijkheden om de Nederlandse onderzoekinfrastructuur op peil te houden.
De conclusie op basis van de cijfers van het Rathenau is dat het gat tussen de realisatie en de ambitie van de Nederlandse overheid - 2,5% van het BBP investeren in R&D - aan de publieke kant niet wordt gedicht. Er zijn aanzienlijk extra overheidsinvesteringen van circa €1,6 miljard nodig om deze doelstellingen te halen.
 

 

 

Directe overheidsuitgaven voor R&D

 


Private investeringen in R&D


Ten opzichte van de referentielanden in Europa blijven ook de private investeringen in R&D in Nederland achter. In Nederland investeert het bedrijfsleven ongeveer 1,1% van het BBP. In andere Europese landen investeert het bedrijfsleven aanzienlijk meer in R&D (uitgedrukt in percentage van het BBP).

 

 
Laatst bijgewerkt op 20-05-2016