Sectoroverzicht universiteiten

Hier vindt u per universiteit en voor de sector data over studenten, instroom en uitstroom, studenttevredenheid en aansluiting op de arbeidsmarkt.

Hier vindt u per universiteit en voor de sector data over personeel van de universiteiten, onder andere over de verhouding vast/deeltijd dienstverband, man/vrouw en de onderverdeling in functieniveaus.

Hier vindt u per universiteit en voor de sector financiële informatie over de universiteiten, onder andere financiële kengetallen, baten en lasten en de rijksbijdrage per student.

Hier vindt u per universiteit en voor de sector onder andere gegevens over relevantie van onderzoek voor de maatschappij en kwaliteit van onderzoek.