Print
 
 

 

Joint Programmes

Internationale joint programmes dragen bij aan de ontwikkeling van internationale vaardigheden van studenten. Deze studenten zijn van grote meerwaarde voor de internationale arbeidsmarkt en ook de Nederlandse arbeidsmarkt heeft baat bij breed ontwikkelde talenten met internationale ervaring. Bovendien zorgen de programma’s voor een verhoogde zichtbaarheid en positionering van de Nederlandse universiteiten in het buitenland. Joint programmes zijn bij uitstek aanjager van nieuwe strategische partnerschappen met buitenlandse instellingen.

 

Wijzigingen van de WHW rond het aanbieden van joint, double en multiple degree programmes

Nederlandse universiteiten bieden steeds meer opleidingen aan in samenwerking met buitenlandse universiteiten. Sinds januari 2018 zijn de wettelijke mogelijkheden voor Nederlandse hoger onderwijsinstellingen om een gezamenlijke opleiding aan te bieden met één of meer buitenlandse instellingen verruimd en vereenvoudigd. Dit is in lijn met de aanbevelingen uit de VSNU-eindrapportage joint programmes (2014). In de nieuwe wetgeving is de definitie van een ‘gezamenlijke opleiding’ verbreed van alleen een joint degree opleiding, naar joint, double en multiple degree opleidingen. De wetgeving maakt het mogelijk om te werken met gesloten beurzen in geval van een joint of double/multiple degree. Om administratieve lasten te voorkomen, mag de Nederlandse instelling een joint programme student verplichten zich gedurende de hele studieperiode aan de Nederlandse instelling in te schrijven. Daarnaast is de procedure om te komen van een single degree naar een joint degree-opleiding verkort: een Nederlandse instelling mag tot 40% van het curriculum aanpassen, met behoud van de accreditatie. De macrodoelmatigheidstoets is in deze gevallen komen te vervallen, en het aangepaste joint programme kan dan worden meegenomen in de reguliere NVAO-opleidingsaccreditatie. Dit geldt niet voor de accreditatie van een geheel nieuwe joint degree-opleiding. Zie Wet van 7 juni 2017, artikels 7.3c t/m 7.3g, pagina’s 4-5.

 

NVAO accreditatie protocollen

De NVAO heeft in juni 2010 protocollen ontwikkeld met de mogelijkheden en voorwaarden voor het beoordelen van joint degrees in Nederland: protocol bestaande joint-degree-opleiding Nederland (accreditatie) en protocol nieuwe joint degree-opleiding Nederland (toets nieuwe opleiding). Nederlandse hogeronderwijsinstellingen kunnen deze protocollen gebruiken bij het indienen van een aanvraag.

 

De European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes

De European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes maakt het zo mogelijk om op basis van één kwaliteitsbeoordeling accreditatie in alle landen van de Europese hogeronderwijsruimte te verkrijgen waar opleidingsaccreditatie verplicht is. Nederlandse opleidingen die gezamenlijk met een of meerdere instellingen in andere landen worden aangeboden, krijgen vaak te maken met verschillende nationale accreditatievereisten. Dit vormt een belemmering voor de totstandkoming van gezamenlijke opleidingen, terwijl deze in het kader van internationalisering wel gewenst zijn. De NVAO heeft daarom een belangrijke bijdrage geleverd aan een Europese oplossing.


Deze oplossing bestaat uit de European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes die in mei 2015 door de ministers van de Europese Hogeronderwijsruimte is aangenomen. In mei 2018 hebben de ministers zich opnieuw aan de implementatie van de European Approach gecommitteerd.


Deze Europese aanpak bestaat uit één kader met de standaarden en werkwijze voor de beoordeling van internationale gezamenlijke opleidingen. Aan deze gezamenlijke opleidingen die door instellingen in verschillende landen worden verzorgd, kan zowel één gezamenlijke graad en diploma als meerdere nationale graden en diploma’s verbonden zijn. 


Met behulp van dit kader kunnen alle kwaliteitszorgorganisaties die in het Europese Register zijn opgenomen beoordelingen van gezamenlijke opleidingen uitvoeren. De ministers hebben afgesproken dat de uitkomsten van beoordelingen die zijn uitgevoerd met het Europese kader worden erkend in alle landen van de Europese Hogeronderwijsruimte. De NVAO beoordeelt gezamenlijke opleidingen bij voorkeur beoordelen met het Europese kader.


Meer informatie is te vinden op de website van de NVAO.