Print
 
 

Nieuwsberichten

Horizon2020 biedt Nederlandse onderzoekswereld veel kansen

KNAW, NFU, NWO, TNO, Vereniging Hogescholen en VSNU zijn zeer verheugd dat de onderhandelingen betreffende het nieuwe EU kaderprogramma voor onderzoek en innovatie Horizon2020 succesvol zijn afgerond. De EU zal in de periode 2014-2020 in totaal ruim 70 miljard euro investeren in wetenschap en innovatie. Excellentie is het belangrijkste selectiecriterium. Open Access voor publicaties wordt, geheel in lijn met ons nationale beleid, sterk gestimuleerd in Horizon2020. Het bedrijfsleven en de kennisinstellingen worden uitgedaagd om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen. De balans en verbinding tussen fundamenteel, praktijkgericht en toegepast onderzoek is hierbij van groot belang. Vanuit Nederland hebben vele mensen zich hard ingezet om dit mooie resultaat te bereiken.

 

Grand societal challenges

 

Met Horizon 2020 kan er een brug worden gebouwd tussen de grand societal challenges en onze onderzoek- en wetenschapsgebieden, inclusief de topsectoren. Instrumenten gericht op het verbinden van nationale onderzoeksprogramma’s zijn o.a. Joint Programming, de Knowledge en Innovations Communities (KICs), de FET Flagships en de European Innovation Partnerships. Een voorbeeld zien we bij de topsector Life Sciences and Health (die overigens ook elementen vanuit de topsectoren Agrofood, Creatieve Industrie en HTSM meeneemt). Deze sector is nu een actieplan aan het opstellen om de aansluiting bij de maatschappelijke uitdaging Health, demographic change and well-being te vinden.

 

Sociale wetenschappen en geesteswetenschappen

 

KNAW, NFU, NWO, TNO, Vereniging Hogescholen en VSNU zijn ook blij met de speciale aandacht voor sociale wetenschappen en geesteswetenschappen in Horizon2020 omdat onderzoek in deze sectoren van groot belang is voor de toekomst van Europa als politieke, culturele en economische unie, en ook een voorwaarde is voor de ontwikkeling van Europa tot succesvolle kennismaatschappij die zich kan meten met de wereld. Deze disciplines zullen een rol moeten spelen binnen alle grand societal challenges.  

 

Full cost

 

De Nederlandse kennisinstellingen hebben, samen met de Nederlandse overheid, sterk gepleit voor een kosten model met een optie om te kunnen declareren op basis van werkelijke kosten (full cost). Ook het Europees Parlement en met name rapporteur Christian Ehler heeft dit pleidooi tot het laatst gesteund. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een vaste vergoeding (flat rate) voor zowel de directe kosten (max 100 %) als de indirecte kosten (25%).

Nederlandse investeringen in onderzoek betalen zichzelf terug. Baanbrekende onderzoeksresultaten van nu zijn het effect van investeringen 10 jaar geleden. In het huidige economische klimaat zijn continuïteit voor investeringen in onderzoek en innovatie dan ook van zeer groot belang. Nederland is van oudsher een zeer succesvolle deelnemer in de EU kennisprogramma’s. Gezien de ontwikkeling van een Europese onderzoeksagenda is de toegang tot Europese fondsen zeer belangrijk. Horizon2020 biedt de Nederlandse onderzoekswereld wederom veel kansen door de goede aansluiting op het nationale onderzoekssysteem.