Print
 
 

Nieuwsberichten

Aanbieding Sectorplan Sociale Wetenschappen

Vandaag is het sectorplan Sociale Wetenschappen 2014 aan minister Bussemaker en de VSNU aangeboden. Het sectorplan getiteld ‘Sociale Wetenschappen: Verantwoord en Verantwoordelijk’ maakt een analyse van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in de sociale wetenschappen en doet aanbevelingen voor verdere versterking daarvan. Het rapport dient onder meer als achtergronddocument voor de Wetenschapsvisie van het Ministerie van Onderwijs, die binnenkort verschijnt.

Het sectorplan is op verzoek van het Ministerie van Onderwijs tot stand gekomen. Het rapport is geschreven door een onafhankelijke commissie van deskundigen onder leiding van dr. Paul Schnabel, socioloog en universiteitshoogleraar bij de Universiteit Utrecht. Aanleiding vormde de constatering in een eerdere KNAW-rapport over de effecten van universitaire profilering dat in veel wetenschapsgebieden sectorplannen bestaan of in ontwikkeling zijn, maar nog niet in de sociale wetenschappen.

De commissie constateert dat de sociale wetenschappen een essentiële bijdrage leveren aan de ambitie van Nederland om tot de top van de mondiale kenniseconomieën te behoren. Aan de andere kant adresseert de commissie een aantal knelpunten die zich in dit wetenschapsgebied al langere tijd voordoen, zoals de lage honoreringspercentages bij de toekenning van projectsubsidies door NWO en grote studentenaantallen waardoor de verwevenheid tussen onderwijs en onderzoek onder druk staat. Bovendien signaleert het rapport van de commissie dat de sterk gestegen instroom van studenten in de sociale wetenschappen en de toegenomen vraag naar sociaalwetenschappelijke expertise geen gelijke pas heeft gehouden met de onderwijs- en onderzoekfinanciering. Het sectorplan bevat een aantal aanbevelingen om deze knelpunten op te lossen.

 

Voor meer informatie over het sectorplan en de samenstelling van de commissie kunt u ook hier terecht.


Overhandiging van het sectorplan door dr. Paul Schnabel (midden) aan minister Bussemaker (links) en Carel Stolker (rechts), aanwezig namens het VSNU-bestuur. Foto René de Gilde.