Print
 
 

Ambities lerarenagenda

 

De VSNU heeft het Actieplan VSNU-Lerarenagenda opgesteld met daarin drie ambities:

Meer en beter gekwalificeerde academische leraren
Het aantal academische leraren moet, vooral in de tekortvakken zoals scheikunde en natuurkunde, substantieel omhoog. Om de uitval onder beginnende leraren terug te dringen is extra aandacht nodig voor de professionele ontwikkeling van leraren in de eerste jaren na hun lerarenopleiding. Deze aandacht voor professionele ontwikkeling moet er ook toe leiden dat startende leraren sneller doorgroeien naar volledig bekwame leraren.

Verder verhogen van de kwaliteit van lerarenopleidingen en lerarenopleiders
De kwaliteit van de lerarenopleidingen en de lerarenopleiders moet verder omhoog. Het afgelopen proces van visitatie en accreditatie (2013/14) is hiervoor een belangrijk aangrijpingspunt: de kwaliteit van de opleidingen is goed, er blijven echter enkele aandachtspunten.

Professionele ontwikkeling en onderwijsonderzoek
Het is nodig om zittende docenten bij te scholen zodat hun kennis actueel blijft. Daarnaast is er meer onderzoek in het voortgezet onderwijs nodig om evidence based onderwijs te bevorderen. Successen moeten in beeld gebracht worden, zodat daar elders van geleerd kan worden. Dit moet hand in hand gaan met professionele ontwikkeling van leraren.