Print
 
 

Vrouwen in de wetenschap


Uit onderzoek blijkt dat diversiteit in de top van een organisatie tot betere prestaties leidt: het zorgt voor meer creativiteit, betere besluitvorming en een beter financieel resultaat (McKinsey & Company, Women Matter; Gender Diversity, a corporate performance driver (2007), pp.14.). Dit toont het belang van een gebalanceerde m/v-verdeling onder het universitaire personeel. Universiteiten hechten hier ook veel belang aan en hebben streefcijfers geformuleerd voor het aantal vrouwelijke hoogleraren in 2020.

 

 

 

Om deze streefcijfers te realiseren, kijken universiteiten onder andere kritisch naar de benoemingsprocedures, zijn er mentorprogramma’s ontwikkeld en kennen enkele universiteiten fellowships die zich specifiek op vrouwen richten (bijvoorbeeld het Rosalind Franklin FellowshipDelft Technology Fellowship en het Westerdijk Fellowship).

 

Uit onderstaande figuur blijkt dat deze maatregelen effectief zijn, aangezien het percentage vrouwen  binnen alle functiecategorieën binnen het wetenschappelijk personeel (WP) is gestegen. Wel zien we dat het aandeel van vrouwen afneemt naarmate de functiecategorie hoger wordt. Dit fenomeen wordt in de literatuur de ‘leaking pipeline’ genoemd. Zo is het aandeel vrouwen onder de promovendi 43% in 2016, terwijl 19% van de hoogleraren vrouw is. Universiteiten dienen hier aandacht aan te blijven besteden.

 

 Hoe de doorstroming naar verschillende functies verloopt, is te meten door middel van de Glazen Plafond Index (GPI). De GPI wordt berekend door het percentage vrouwen in een functiecategorie in een jaar te delen door het percentage vrouwen in de erop volgende functiecategorie in hetzelfde jaar. Een index (fors) groter dan 1 duidt op een beperkte doorstroom naar een hogere functie.

Uit onderstaande figuur blijkt dat de doorstroommogelijkheden van promovendus naar universitair docent (UD) en van universitair docent naar universitair hoofddocent (UHD) voor vrouwen verbeterd zijn. Deze verbetering zien we niet in de doorstroommogelijkheid naar hoogleraar (HL). Nederland kent in vergelijking met andere Europese landen een relatief laag aandeel vrouwelijke hoogleraren (13% in 2010, waar het EU-gemiddelde 20% was (She-figures 2012)).


 
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u ook terecht op de website van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH).

 

 

Laatst bijgewerkt op 05-07-2017