Print
 
 

FAQ’s over de CAO


De VSNU ontvangt regelmatig vragen over de cao-regelingen die voor werknemers bij de universiteiten gelden. Op deze pagina treft u de meest gestelde vragen per onderwerp aan. Daar waar de regeling per universiteit verschilt, vindt u een doorverwijzing. Ook wanneer de regeling complexer is, verwijzen we u door naar de betreffende instantie.
De cao bevat aanvullende regels op wettelijke regelingen. De wettelijke regels zijn niet overgeschreven in de cao, maar in de cao wordt hier wel naar verwezen en deze regels gelden te allen tijde.


Ontslag


Kan mijn dienstverband voor bepaalde tijd tussentijds worden opgezegd?

Een dienstverband voor bepaalde tijd kan bij openbare universiteiten door werkgever en door de werknemer tussentijds gemotiveerd en indien sprake is van een redelijke grond worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van (zie art. 8.3 CAO):
a. drie maanden, als u op het tijdstip van opzegging ten minste 12 maanden onafgebroken in dienst bent geweest;
b. twee maanden bij een dienstverband tussen de 6 en 12 maanden;
c. één maand bij een dienstverband korter dan 6 maanden.
Voor de bijzondere universiteiten gelden bijzondere bepalingen omtrent opzegging, dat wil zeggen dat een ontslagvergunning vereist is. Zie voor deze bijzondere regels art. 8.11 CAO.

Mag ik doorwerken na het bereiken van mijn AOW gerechtigde leeftijd?

Het dienstverband eindigt met ingang van de dag waarop de werknemer de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt (zie art. 8.4, lid 7, CAO). Wanneer de werkgever daarmee instemt, kan een nieuw dienstverband worden gesloten.

Wat houdt de mobiliteitspremie in?

Met ontslag bedreigde werknemers, die bij een reorganisatie vrijwillig ontslag nemen, komen in aanmerking voor een mobiliteitspremie. Voorwaarde is wel dat de werknemer voor de universiteit geen uitkeringslasten meer genereert. Als u van de regeling gebruik maakt, doet u afstand van andere uitkeringen. Bovendien geldt er voor dit vrijwillige ontslag geen opzegtermijn. De toe te kennen premie is afhankelijk van het brutosalaris van de werknemer, het aantal dienstjaren en het tijdstip waarop de werknemer ontslag neemt. Bijvoorbeeld: een werknemer die 5 jaar in dienst is, neemt in de vierde maand van de ontslagbeschermingstermijn ontslag en ontvangt vervolgens een mobiliteitspremie van zes maal zijn brutomaandsalaris. Vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering zijn niet inbegrepen (zie hoofdstuk 9 cao over reorganisaties).Laatst bijgewerkt op 07-07-2016