Print
 
 

Financiële verantwoording

 

De Nederlandse universiteiten zijn verplicht jaarlijks een jaarverslag op te stellen. Hiermee leggen de universiteiten verantwoording af over hun (financiële) beleid en de besteding van de rijksbijdrage die ze van de overheid ontvangen. Ook informeren universiteiten met het jaarverslag de overheid, studenten en de Nederlandse samenleving over hun prestaties op het gebied van onderwijs en onderzoek en hun activiteiten op het gebied van kennisvalorisatie.

 

Met de jaarrekening geven universiteiten een overzicht van hun financiële situatie. Het bestaat uit:

  1. de balans op een bepaalde peildatum,
  2. een resultatenrekening of winst- en verliesrekening over het afgelopen jaar en
  3. een kasstroomoverzicht.

 

Een jaarrekening wordt altijd gecontroleerd door een externe accountant. Bij goedkeuring van de jaarrekening geeft de accountant een accountantsverklaring af die integraal in de jaarrekening wordt opgenomen. Deze controle is een belangrijke waarborg voor een duurzame en gezonde bedrijfsvoering van universiteiten.

De inhoud van het jaarverslag verschilt per universiteit, maar is wel gebaseerd op een aantal vaste verantwoordingslijnen. In de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (RJO) staat aan welke eisen het verslag van onderwijsinstellingen moet voldoen. Universiteiten volgen deze richtlijn bij de opstelling van het jaarverslag.
 

 

Jaarverslagen universiteiten