Nieuwsberichten

Opnieuw recordaantal studenten aan universiteiten

Opnieuw recordaantal studenten aan universiteiten

PERSBERICHT

 

Forse groei internationale studenten, Rechtsgeleerdheid populairste studie,
meer uitgereikte bachelor- en masterdiploma’s

 

In het collegejaar 2015-2016 studeren er 258.054 studenten aan een Nederlandse universiteit. Niet eerder volgden zoveel studenten een universitaire studie, dat blijkt uit de jaarlijkse cijfers van de VSNU. Toch is het aantal eerstejaarsbachelorstudenten met 0,9% gedaald. Wel is er een stijging van de instroom te zien bij de sectoroverstijgende studies, zoals de University Colleges en binnen de sectoren Techniek, Natuur en Landbouw. De instroom van internationale studenten in bachelor- en masteropleidingen is met maar liefst 19,5% gestegen tot 15.160.

 

In het huidige academische jaar staan 258.054 studenten aan een Nederlandse universiteit ingeschreven: 160.000 voor een bacheloropleiding en 98.000 voor een masteropleiding. Dit is een toename van 1,8% ten opzichte van vorig jaar. De toename van het totale aantal studenten, ondanks een afname van het aantal eerstejaarsbachelorstudenten, is te verklaren door de groei van de instroom in voorgaande jaren en door de huidige groei van de masterinstroom. De opleidingen met de grootste aantallen studenten zijn Rechtsgeleerdheid, Psychologie en Geneeskunde.

 

Instroom bachelorstudenten gedaald, masterstudenten gestegen
De instroom van eerstejaarsbachelorstudenten daalt met 0,9% naar 43.876 studenten als gevolg van een minder grote instroom van vwo’ers. Het percentage vwo’ers dat besluit om direct door te stromen naar de universiteit bleek de afgelopen jaren opvallend hoog, waarschijnlijk door de invoering van het Studievoorschot per september 2015. Nu lijkt de vwo-instroom procentueel gezien weer te stabiliseren tot hetzelfde niveau als van voor 2013. De instroom van studenten in de masterfase is gestegen met 8,4% naar 41.564 studenten.
In verschillende sectoren is een stijging van de instroom waar te nemen. VSNU-voorzitter Karl Dittrich: ‘Het aantal studenten dat kiest voor een Bètastudie, bijvoorbeeld binnen de sectoren Techniek en Natuur, vertoont al jaren een stijgende lijn. Het lukt ons blijkbaar goed om de wenselijkheid van meer instroom in deze sectoren waar te maken.’

 

Alle sectoren internationaal in trek
De instroom van internationale studenten groeit in de bachelor- en masteropleidingen met 19,5% spectaculair. In alle sectoren is een groei van het aantal internationale studenten te zien. Over de hele breedte hebben zich 15.160 nieuwe internationale studenten aangemeld. Met name Duitse en Chinese studenten maken de keuze om in Nederland te komen studeren. Italianen, Grieken en Britten completeren de top 5. Karl Dittrich: ‘De groei van het aantal internationale studenten is bemoedigend, het laat de aantrekkelijkheid en kwaliteit van ons universitaire onderwijs zien. Bovendien komen we dichter bij het door veel opleidingen nagestreefde ideaal van een echte international classroom.’

Stijging aantal bachelor- en masterdiploma’s
In het collegejaar 2014-2015 zijn er 35.636 bacherdiploma’s en 40.848 masterdiploma’s uitgereikt, een groei van respectievelijk van 6,2% en 7,3%.

Klik hier voor meer cijfers en een toelichting.