Nieuwsberichten

Reviewcommissie oordeelt: universiteiten halen prestatieafspraken

Universiteiten zijn hun prestatieafspraken met de overheid nagekomen. Deze conclusie trekt de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek vandaag in haar eindadviezen over de prestaties van afzonderlijke instellingen. De bevindingen sluiten aan bij de conclusies die de VSNU zelf eerder al trok in haar ‘Eindrapport Hoofdlijnenakkoord en Prestatieafspraken’.

 

VSNU-voorzitter Karl Dittrich: ‘Wij zijn verheugd over het finale oordeel van de Reviewcommissie. Universiteiten hebben zich de afgelopen jaren met succes ingezet voor de verbetering van de onderwijskwaliteit en het studiesucces. Wij zijn blij dat de Reviewcommissie dat vandaag onderschrijft.’

 

Waarom zijn er afspraken gemaakt?

In 2011 sloten de VSNU en toenmalig staatssecretaris Zijlstra het Hoofdlijnenakkoord (HLA). Universiteiten en de overheid maakten afspraken over hoe beide partijen zouden bijdragen aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit, het verhogen van het studiesucces en het versterken van het eigen onderzoeksprofiel van instellingen. Het akkoord werd verder uitgewerkt in prestatieafspraken tussen OCW en de individuele instellingen. De overheid beloofde met versnelde wetgeving de beleidsvrijheid van instellingen te vergroten. Daar stond tegenover dat instellingen voor hoger onderwijs werden gebonden aan afrekenbare prestatieafspraken met financiële consequenties. De Reviewcommissie beoordeelt in hoeverre de afzonderlijke afspraken met universiteiten geraliseerd worden. De minister besluit op basis van deze oordelen wat de financiële consequenties zijn.

 

De eerder gepubliceerde VSNU-rapportage is het sluitstuk van het Hoofdlijnenakkoord en doet verslag van de sectorbrede ontwikkelingen op de gezamenlijk vastgestelde thema’s. De Reviewcommissie oordeelt vandaag dat alle afzonderlijke universiteiten hun afspraken zijn nagekomen. Universiteiten wachten nu met vertrouwen het definitieve besluit van de minister af.

 

Wat is er bereikt?

De uitval van studenten uit de studie is verminderd, het studiesucces is toegenomen, fors meer docenten zijn in het bezit van een onderwijskwalificatie (BKO) en steeds meer studenten nemen deel aan excellentietrajecten.

 

Toekomstige afspraken?

Universiteiten zien een nieuwe ronde prestatieafspraken onder dezelfde voorwaarden, ondanks het succes, niet zitten. De afspraken werden in 2012 gesloten onder hoge tijdsdruk. De omstandigheden waaronder de afspraken tot stand kwamen maakten het lastig een breed draagvlak binnen de universiteiten te organiseren voor de plannen. Bovendien is de overheid op onderdelen in gebreke gebleven bij het nakomen van haar deel van de afspraken.

 

Karl Dittrich: ‘Wij hebben veel van dit proces geleerd. Toekomstige afspraken zullen vooral binnen de universiteiten gemaakt moeten worden in samenspraak met docenten, studenten en de medezeggenschap. Dat zal het draagvlak pas echt vergroten en bijdragen aan een verdere onderlinge profilering van universiteiten.’

 

De minister heeft een commissie onder leiding van Wim van de Donk gevraagd om het proces van prestatieafspraken en –bekostiging te evalueren.

 

De adviezen van de Reviewcommissie zijn hier te lezen.

 

De VSNU-rapportage is hier te lezen.