Nieuwsberichten

OCW-begroting neemt zorgen voor hoger onderwijs en wetenschap niet weg

OCW-begroting neemt zorgen voor hoger onderwijs en wetenschap niet weg

De vandaag gepresenteerde Rijksbegroting bevat weinig nieuws voor het hoger onderwijs en de wetenschap. Gezien de lopende kabinetsformatie is dat begrijpelijk, maar de financiële druk op de universiteiten neemt ondertussen, onder meer door de groei in studentenaantallen, verder toe. VSNU-voorzitter Karl Dittrich: “De opdracht aan de politiek om te investeren in wat ons land sterk maakt, wordt met deze begroting alleen maar urgenter. Universiteiten leveren een onmiskenbare bijdrage aan maatschappelijke vooruitgang , maar dan moeten zij daar, ook in de toekomst, wel toe in staat worden gesteld”.

Al veel langer is er sprake van een gestage uitholling van de studentbekostiging. Onlangs werd dit ook geconstateerd door het onafhankelijke instituut Rathenau. De KNAW riep in dezelfde week op tot een flinke investering in de universitaire sector, om de universiteiten van Nederland op hun huidige, hoge niveau te houden. Het demissionaire kabinet Rutte II maakt in deze begroting echter geen geld vrij om te investeren in de onderwijskwaliteit of het wetenschappelijke onderzoek. Bij uitstek zaken die Nederland tot zo’n sterke economie maken.

Docentensalarissen en taakstelling
Reden tot zorg in dat kader is de forse en groeiende taakstelling die onverminderd in de begroting van OCW is opgenomen. In de jaren 2018-2022 staat er een te bezuinigen bedrag van (cumulatief) ruim anderhalf miljard euro open. Dit bedrag staat haaks op de maatschappelijke opgaven, waarvoor een investering in hoger onderwijs en wetenschap hard nodig zijn. Een voorbeeld hiervan is digitale veiligheid, waar de Troonrede veel aandacht aan besteedde en waarvoor de universiteiten zich, via de onderzoeksagenda Digitale Samenleving, stevig inzetten. In de begroting staat dat het invullen van de taakstelling aan de formerende partijen wordt gelaten. De VSNU gaat ervan uit dat dit gat in het aanstaande Regeerakkoord wordt gedekt uit de algemene middelen, zodat de onzekerheid hierover niet tot Prinsjesdag 2018 voortduurt.

Als (enige) investering in het onderwijs wordt er dit jaar 270 miljoen euro uitgetrokken voor salarissen van docenten in het PO. Dittrich: “Dat is een mooi gebaar en wat mij betreft ook een noodzakelijke stap, die positieve gevolgen zal hebben voor het gehele onderwijs. Tegelijk constateer ik dat de werkdruk en de opgave voor universiteiten minstens eenzelfde gebaar zouden rechtvaardigen. Ik hoop dat de formerende partijen inzien dat het langzaam afknijpen van het hoger onderwijs en de wetenschap slecht is voor iedereen”.