Print
 
 

Nieuw ontwikkelingstraject 'Academische Professionaliteit' voor promovendi


Best Practice Jong Talent - Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht heeft alle PhD- en researchmasteropleidingen ondergebracht in de Graduate School. Nieuw hierbij is het onderdeel Academische Professionaliteit dat de promovendus coaching biedt en contacten tussen andere promovendi versterkt. Tevens krijgen promovendi de mogelijkheid om cursussen te volgen waarmee ze hun competenties kunnen versterken.

Het ontwikkelingstraject 'Academische Professionaliteit' bestaat uit een basisprogramma met in ieder jaar een cursus Academische Professionaliteit (I, II en III), intervisie en een verplichte cursus 'Prescriptum'. Daarnaast is er een vrije keuze aanbod aan vaardighedencursussen.Wat houdt het traject 'Academische Professionaliteit' in?
De Graduate School kent al langer een Promovendi Ontwikkelingstraject. Naast inhoudelijke begeleiding bestaat deze uit procescoaching door promovendicoördinatoren, planningsdocumenten en vaardighedencursussen. Vanaf 2008 wordt een apart traject 'Academische Professionaliteit' aangeboden.

Bij het traject Academische Professionaliteit is aandacht voor drie perspectieven:
1. De promovendus
Hierbij gaat het om om kwaliteiten en competenties van de promovendus. Voorbeeld van cursussen zijn 'Persoonlijke effectiviteit' en 'Voorbereiden op de Arbeidsmarkt'.
2.De samenwerking
Bij samenwerking gaat het om communicatie met de begeleider en anderen. Hierbij komen gespreksvaardigheden, netwerken en presentatie aan bod.
3.De technische vaardigheden
De technische vaardigheden zijn nodig om de wetenschappelijke inhoud tot zijn recht te laten komen. Naast planning en projectmatig werken, komen ook reflectie op de onderzoeksvraag en grip houden op het onderzoek aan bod.

Naast bijeenkomsten over vaardigheden en competenties kan elke deelnemer coachingsgesprekken voeren met de promovendicoördinator. Samen bespreken ze loopbaanmogelijkheden, de keuzes hierin en eventueel welke cursussen daarbij passen. De promovendicoördinator stimuleert ook contacten tussen verschillende promovendi.
Wat maakt het succesvol?
Het succes van het begeleidingstraject 'Academische Professionaliteit' zit in het samenkomen van de drie componenten: promovendus, samenwerking en technische vaardigheden.
Tevens dragen deze contacten tussen verschillende promovendi bij aan het succes. Interactie tussen kennisgebieden wordt zo immers bevorderd.

Waarom is investeren in jong talent belangrijk?
Investeren in jong talent is belangrijk, omdat het zich terugbetaalt. De kans is groter dat het resultaat (de promotie in dit geval) ook tijdig behaald wordt. Promovendi zijn meer gemotiveerd om het beste uit zichzelf te halen en dat komt de wetenschap ten goede. Daarbij heeft goede begeleiding ook een positieve invloed op een maatschappelijke carrière. Mensen die zelf goed begeleid zijn, zullen dat overdragen op degenen die zij gaan begeleiden.Wat is de aanleiding geweest om de PhD- en researchmasteropleidingen zo in te richten?
Het bovengenoemde traject is vooral gericht op de PhD-opleiding. De researchmaster-opleidingen zijn wel onderdeel van de Graduate School, maar het aanbod is nog grotendeels gescheiden. Researchmaster-studenten kunnen veelal gebruik maken van het aanbod van landelijke onderzoekscholen. Voor de researchmaster-opleidingen heeft de onderlinge samenwerking prioriteit. In dit licht wordt een gemeenschappelijk seminar ontwikkeld.

Wat zijn de plannen voor de toekomst?
Vanaf september 2010 komen ook de academische masterprogramma’s in de Graduate School.

Hoe organiseer en financieer je het?
De leiding van de PhD en researchmasteropleidingen ligt in de hand van een Board of Studies (BOS) waar de directeuren van de vier onderzoeksinstituten van de faculteit zitting hebben. De Graduate School is per faculteit georganiseerd. Het initiatief voor het begeleidingstraject is genomen door de werkgroep ”promotie en loopbaanplannning voor promovendi”, bestaande uit een vertegenwoordiger van P&O, twee promovendi en twee promovendicoördinatoren. Inmiddels opereert deze groep (onder verantwoordelijkheid van de BOS) onder de naam TASK (Team Academic Skills) en is uitgebreid met de secretaris van de Graduate School en twee onderzoekssecretarissen/promovendicoördinatoren van de kleinere onderzoekinstituten.

Voor het traject 'Academische Professionaliteit' is een professioneel loopbaan- en coachingsbureau ingeschakeld. In september wordt gestart met een informatiebijeenkomst voor promovendi over de begeleiding van het promotietraject vanuit de Graduate School. Snel daarna wordt in een conferentieoord door het externe bureau de eerste tweedaagse training verzorgd. Tijdens deze training worden de startende promovendi ingedeeld in intervisiegroepen.

Vijf keer per jaar vindt een intervisie plaats. De eerste drie bijeenkomsten worden professioneel begeleid door mensen van het bureau of promovendicoördintoren. Daarna doet de groep het in principe zelf. Elke deelnemer kan naar behoefte coachingsgesprekken voeren met de promovendicoördinator gedurende het promotietraject.

In het kader van de verdere professionalisering van de promotiebegeleiding is ook een handleiding ontwikkeld voor (beginnende) inhoudelijke begeleiders.

Het initiatief voor het begeleidingstraject is genomen door de werkgroep 'promotie en loopbaanplannning voor promovendi', bestaande uit een vertegenwoordiger van P&O, twee promovendi en twee promovendicoördinatoren.

Wie en wat heb je daar voor nodig?

  • Steun vanuit het bestuur
  • Een professioneel bureau om samen een programma van trainingen en cursussen te ontwikkelen
  • Begeleiding door promovendicoördinatoren
  • Professionalisering begeleiders (zowel de inhoudelijke als procesmatige) door middel van handleidingen, netwerken en cursusaanbod.


Meer weten?
E.A.J.M. (Erna) Kas, Secretaris Graduate School
E-mailadres: e.a.j.m.kas@uu.nlDe resultaten:

  • Het biedt promovendi inzicht in hun competenties en vaardigheden
  • Bewustwording bij promovendi om sturing te geven aan hun eigen ontwikkeling en loopbaan
  • Bewustwording van promovendi over hun loopbaankeuzes
  • Deze Best Practice biedt naast academische inhoud ook praktische vaardigheden
  • Interactie tussen promovendi en kennisgebieden