Print
 
 

Omschrijving sessies


Welkomstwoord en inleiding door Prof. dr. Huib Pols

Prof dr. Huib Pols, rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam, zal u allen welkom heten in Rotterdam. Als huidige rector staat hij voor de mooie uitdaging om het Rotterdamse model voor Onderwijsprofessionals universiteitsbreed succesvol te verankeren. Wat zijn de uitdagingen waar hij zijn universiteit voor gesteld ziet?    

Keynote Dr. Karl Dittrich

De Nederlandse kennissamenleving is gebaat bij het best mogelijke onderwijs, zo stelt Karl Dittrich, voorzitter van de VSNU. Universiteiten dienen in dit opzicht een voorbeeldrol te vervullen. De kwaliteit van het onderwijs staat permanent in de aandacht van studenten, arbeidsmarkt en politiek. Het onderwijs dient vorm te worden gegeven door goed opgeleide en 'gedreven' docenten. Onderwijscarrières kunnen een goede bijdrage leveren aan de waardering voor onderwijs. Deze universitaire kerntaak mag immers niet lijden onder de internationale onderzoekswedloop, hoe belangrijk de internationale profilering ook is.


Keynote Prof. dr. Debbie Jaarsma

Als hoogleraar Evidence-Based Education aan de faculteit der Geneeskunde van de UvA doet Debbie Jaarsma onderzoek in het medische onderwijskundige domein. Als voorvechter van bevlogenheid in het onderwijs (zowel bij docenten, studenten als de onderwijsorganisatie), pleit zij voor de waardering van onderwijs als kerntaak.Thema 1: De Onderwijscarrière

In de afgelopen jaren hebben de universiteiten voortgang geboekt op het gebied van docentprofessionalisering. Zo wordt de BKO wederzijds erkend en is in toenemende mate aandacht voor de SKO en de leergang onderwijskundig leiderschap.

10:55 – 11:50 BKO/SKO
In deze workshop wordt ingegaan op de vraag hoe de Senior Kwalificatie Onderwijs (voortbouwend op de Basis Kwalificatie Onderwijs) en Leergang Onderwijskundig Leiderschap op de EUR en UU worden vormgegeven en gekoppeld aan functieprofielen. Voor wie zijn de leergang Onderwijskundig Leiderschap en de SKO bedoeld, waarop ligt de nadruk in deze trajecten en wat zijn de eindtermen? Hoe zien de leergangen en het SKO traject er globaal uit en wat is de meerwaarde voor de deelnemers?

Sprekers:
 • Gerard Baars & Alice van de Vooren (RISBO – EUR)
 • Jan van Tartwijk (UU)

    
12:15 – 13:10 Permanente scholing
Ook met betrekking tot het onderwijs aan universiteiten is een leven lang leren (permanente educatie) van belang. Enerzijds dient door middel van scholing de onderwijskwaliteit te worden onderhouden. Anderzijds is er perspectief om binnen de onderwijscarrière op te stromen naar bijvoorbeeld de functie van de onderwijs(kundig) hoogleraar.

Sprekers:

 • Kathleen Schlusmans (OU)
 • Hubert Coonen (UM)


Thema 2: Learning Community

De onderwijskwaliteit wordt gestimuleerd door een lerende gemeenschap waarin zowel docenten als studenten zich betrokken voelen bij het onderwijs van de opleiding en de instelling. Een gedeelde visie en identiteit op de wederzijdsheid van onderzoek en onderwijs is hierbij van belang.

10:55 – 11:50 Identiteit en gemeenschap

De onderwijscultuur is van belang voor de kwaliteiten van de docent. Een lerende gemeenschap zorgt voor sociale binding en motiveert docenten om hun talenten te investeren in hoogwaardig onderwijs. Hoe leren docenten van elkaar, en van hun studenten. En, hoe kan onderwijsgericht onderzoek bijdragen aan evidence-based hoogwaardig en innovatief onderwijs?

Sprekers:

 • Christel Lutz (UCU – UU)
 • Mariska Knol (Hoger Onderwijskunde – voormalig UvA)


12:15 – 13:10 Principal educators
De principal educators hebben een leidende rol in het onderwijs en de opleiding. Zij hebben tot taak om een gezamenlijke visie op onderwijs te creëren en meer uitwisseling van onderwijs(kundige) expertise te stimuleren. Hoe brengen zij deze lerende gemeenschap tot stand en wat zijn de knelpunten waar tegenaan wordt gelopen?

Sprekers:

 • Maas-Jan Heineman (AMC)
 • Maurits de Klepper (AUC)Thema 3: Instellings- en HR-beleid

Om te sturen op onderwijskwaliteit en onderwijsinnovatie dienen maatregelen te worden ingebed in breder beleid. Hoe worden veranderingen strategisch verankerd en hoe zorgt men dat een verandering ook op de werkvloer breder wordt gedragen?


10:55 – 11:50 Beleid dat onderzoek én onderwijs waardeert
Hoe kunnen veranderingen tot stand worden gebracht? Wat is er naast een bestuurlijk gedragen instellingsbrede onderwijsvernieuwing nog meer nodig om te kunnen spreken van een succesvolle veranderstrategie? En, kan de disbalans tussen onderzoek en onderwijs door gericht beleid, dat vorm krijgt in het functiegebouw, worden hersteld? Hierin speelt een rol hoe men tegen de kerntaken van de universiteit aankijkt (wat is een universiteit), en welke professie hiervoor noodzakelijk is.

Sprekers:

 • Noor Lourens (EUR)
 • Age Halma (UU)


12:15 – 13:10 Een quickscan docentkwaliteit in de HR-cyclus
In de HR-cyclus van universiteiten is de kwaliteit van docenten nog steeds een ondergeschoven kindje: hoogleraren besteden in Resultaat- en Ontwikkelingsgesprekken liever tijd aan de onderzoeksprestaties van hun medewerkers en de mogelijkheden voor een universitaire onderwijscarrière zijn beperkt. In deze workshop exploreren wij de mogelijkheden om in de HR-cyclus meer aandacht te besteden aan docentkwaliteit.

Doelen van deze workshop zijn:
Deelnemers a) bewust te maken van de wijze waarop in verschillende fases in de HR-cyclus aandacht besteed kan worden aan docentkwaliteit, en b) kennis te laten maken met een concept-quickscan Docentkwaliteit in de HR-cyclus.

Daarnaast zijn de eigen doelen:
Een beeld te krijgen van de mate waarin in de HR-cyclus aandacht wordt besteed aan docentkwaliteit door deelnemers de quickscan te laten invullen en de quickscan dankzij feedback van de deelnemers te verbeteren.

Na de workshops zal een samenvatting van de resultaten, samen met de verbeterde quickscan aan de deelnemers worden gemaild.

Sprekers:

 • Toine Andernach (TUD)
 • Maria Sjerps (UT)