Print
 
 

Investeringsagenda NWA


Op 15 september 2016 presenteerde de Kenniscoalitie een bijbehorende investeringsagenda. Deze agenda moet ervoor zorgen dat er voldoende middelen beschikbaar komen om de Nationale Wetenschapsagenda tot een groot succes te maken.

De investeringsagenda bepleit een structurele additionele publieke financiering van één miljard euro per jaar, gelijkelijk te verdelen over 1. Spankracht, een nieuw programma voor thematisch onderzoek, dat zich richt op samenwerking over de gehele keten van onderzoek en innovatie; en 2. Draagkracht: investeringen in infrastructuur en talentontwikkeling die de brede basis van het onderzoek- en innovatiebestel versterken. De Kenniscoalitie beseft dat een structurele en substantiële investering op zijn vroegst in 2018 - onder een nieuw kabinet - gerealiseerd kan worden. Daarom richt deze investeringsagenda zich niet alleen tot het huidige kabinet, maar tot de politiek in den brede. Tot die tijd investeren enkele ministeries in specifieke routes die zij omarmd hebben.

Spankracht
Het thematisch inhoudelijke kader voor Spankracht wordt geschetst door het ‘Portfolio voor onderzoek en innovatie’. In de optiek van de Kenniscoalitie dient een breed samengestelde commissie het portfolio te beheren en keuzes te maken tussen routes, binnen routes of over routes heen. Deze commissie is tevens verantwoordelijk voor de organisatie van het proces van verdere uitwerking van voorstellen en de kwaliteitsbeoordeling daarvan. Spankracht zal functioneren als hefboom voor het aantrekken van private investeringen.

Draagkracht
Draagkracht beoogt extra investeringen in talent en infrastructuur. Deze zijn nodig om als Nederland ook in de toekomst internationaal in de top mee te spelen. Talentbeleid is niet alleen gericht op een briljante top, maar ook op een sterke brede basis. Infrastructuur betreft niet alleen wetenschappelijke faciliteiten, maar ook investeringen in ICT-infrastructuur en in proeftuinen zoals centers of expertise, pilot plants en living labs waar kennisinstellingen en MKB samenwerken.

Portfolio voor Onderzoek en Innovatie
Het ‘Portfolio voor onderzoek en innovatie’ omvat 25 routes die gebaseerd zijn op de 140 vragen in de NWA. De routes bevatten reële en goed onderbouwde kansen – de zogenaamde gamechangers - om urgente maatschappelijke uitdagingen aan te gaan, economische vernieuwing te stimuleren en wetenschappelijke doorbraken te realiseren.  De prioritering binnen het portfolio is tot stand gekomen in samenspraak met duizenden deskundigen uit wetenschap, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid. Met zijn urgente maatschappelijke en wetenschappelijke opgaven onderbouwt en legitimeert het portfolio de gevraagde investeringen. Daarnaast legt het de basis voor samenwerking tussen onderzoekers en stakeholders.
 

 

Laatst bijgewerkt op 16-09-2016