Print
 
 

Best Practice Jong Talent – TU Delft / PhD Start Up

 

Drie dagen training in Soest. Als het aan de TU Delft ligt, staat dit straks standaard in de agenda van iedere beginnende promovendus aan de technische universiteit.

De training, genaamd PhD Start Up, is ontwikkeld om promovendi een goede basis te geven, waarmee zij efficiënt en zelfbewust hun promotieonderzoek kunnen doorlopen.

Kort na aantreding op de TU Delft krijgt een promovendus de uitnodiging om deel te nemen aan PhD Start Up. Momenteel volgt één op de drie promovendi dit intensieve, Engelstalige programma. De TU Delft streeft ernaar de training vast onderdeel te maken van een promotie aan de universiteit.

Wat houdt het in?

Er wordt uitgegaan van drie thema’s, te weten:

1. Promotieproces en fases: Hierbinnen staan de diverse fases in het promotieproces, de planning en enkele specifieke aandachtspunten (zoals 'begin meteen met schrijven') centraal.

2. Persoonlijke effectiviteit en leiderschap: Hierbinnen ligt de nadruk op communiceren met belangrijke anderen (zoals de supervisor), presentatietechnieken, manieren om de eigen wetenschappelijke loopbaan vorm te geven en leren om te gaan met tegenslag.

3. Bewust zijn van culturele aspecten: Hierbinnen zullen cultuurverschillen aan bod komen. Vanwege het zeer hoge percentage internationale promovendi op de TU Delft is het voor zowel Nederlandse als niet-Nederlandse promovendi belangrijk om duidelijkheid te krijgen over verwachtingen, wensen en gebruiken.

Het programma wordt afgerond met een dialoog tussen vooraanstaande wetenschappers en PhD’s, om zodoende ervaringen rondom promoveren uit te wisselen. Daarnaast onderhoudt de TU Delft goed contact met de deelnemers van PhD Startup door middel van het organiseren van opvolgende dagen en intervisies.

 

Wat is de aanleiding geweest voor dit programma?

Uit ervaring blijkt dat promovendi vaak onvoldoende weten wat het betekent om te promoveren. Gebrek aan structuur en eenduidige organisatie kunnen dan voor vertraging zorgen. Daarnaast kunnen bij internationale promovendi culturele verschillen een isolement in de hand werken. Om dat te veranderen is voor elke startende promovendus het introductie programma PhD Startup opgezet.

 

 

 

Wat maakt dit programma succesvol?

De combinatie van inhoudelijke, persoonlijke, communicatieve en culturele onderdelen maakt PhD Start Up tot een uiterst veelzijdige en vruchtbare start van de promotie. PhD Start Up wordt momenteel drie keer per jaar aangeboden en is aan te bevelen voor promovendi die tussen de twee en de zes maanden aan de slag zijn. Een bewuste keuze, omdat de promovendus de training dan makkelijker kan toepassen. Wanneer een promovendus al maanden op weg is, zal het lastiger zijn om nieuwe inzichten en methodes door te voeren.

 

Wie of wat heb je hiervoor nodig?

De aanwezigheid van goed cursusmateriaal, een duidelijk draaiboek en vooral de hulp van medewerkers (zowel wetenschappers als medewerkers P&O) die getraind zijn om het programma op een goede manier over te brengen is noodzakelijk. Het begeleiden van een grote groep mensen vraagt immers om een duidelijke aanpak en goede interactieve vaardigheden.

Draagvlak binnen de verschillende niveau’s van de universiteit is erg belangrijk. Het is daarom van belang om ruchtbaarheid aan het programma te geven, zowel onder hoogleraren als docenten en studenten.

De PhD Start Up is ontwikkeld door een aantal medewerkers van de TU Delft, in samenwerking met een externe consultant van Breakthrough Performance inc. (opererend vanuit Maleisië en Nederland). De training is sterk gebaseerd op uitgangspunten uit de 'Fifth Discipline' (van Peter Senge), zoals het veranderen van eigen 'mental models' over promoveren, teamleren en visieontwikkeling over de eigen ontwikkeling.

 

Wat zijn de plannen voor de toekomst?

Het doel is om PhD Start Up een overbekend en vast onderdeel van het promotietraject van de TU Delft. Het programma is niet verplicht en momenteel zien sommige promovendi/supervisors de PhD Start Up als een extra mogelijkheid. Door duidelijker te maken dat dit programma fundamenteel een bijdrage levert aan een goede promotie, zal het deelnemerspercentage fors toenemen en daarmee het slagingspercentage van de promoties aan de TU Delft.

 

 

Waarom is investeren in jong talent belangrijk?

Jong talent is een onmisbare pijler van de universiteit. Het talent van nu levert de publicaties van de toekomst. Daarbij zal de internationalisering nog meer toenemen. Daarom is het noodzakelijk een sterke band met dit talent op te bouwen. Door zowel nationaal als internationaal talent de kansen te geven om zichzelf te ontplooien, kan een nauwe band ontstaan die zowel binnen als buiten de wetenschap van waarde is.

 

Wie kan ik benaderen voor meer informatie?

Projectmanager PhD Start Up en facilitator: Lennart Rem, l.g.rem@tudelft.nl
Projectmanager Graduate School: Stella van der Meulen, MSc, S.J.vanderMeulen@tudelft.nlDe resultaten:


  • Hoger slagingspercentage
  • Kortere duur van promotie
  • Meer betrokkenheid en efficiëntie
  • Opbouwen van netwerk en daarmee voorkomen van isolement
  • Duidelijkheid over verwachtingen en mogelijkheden
  • Goede start van promotie
  • Inzicht in het belang van extra vaardigheden voor de huidige en toekomstige loopbaan
  • Betere communicatie met de supervisor