Valorisatie


Valorisatie is naast het verrichten van onderzoek en het geven van onderwijs de derde kerntaak van universiteiten. Binnen universiteiten wordt hieraan dagelijks op allerlei manieren gewerkt.

De VSNU vindt het belangrijk dat er altijd wordt uitgegaan van een brede definitie van valorisatie: zowel maatschappelijke als economische kennisbenutting is van grote waarde van de samenleving. Daarnaast komt valorisatie en kennisbenutting voor in alle wetenschapsgebieden. Denk daarbij aan de vele publieke optredens van wetenschappers, zoals de (wereldwijde en gratis) MOOCs, Studium Generale, HOVO en de Universiteit van Nederland; de talloze onderzoeksprojecten die op verzoek van de diverse lokale en regionale overheden, de rijksoverheid en van het Nederlandse bedrijfsleven jaarlijks worden uitgevoerd; het ontelbaar aantal keren dat universiteiten en hun wetenschappers om advies worden gevraagd; uit het groeiende aantal academische start-ups, aangevraagde en toegekende patenten en octrooien.

Universiteiten ondersteunen wetenschappers via de Knowledge Transfer Office’s (KTO’s). De KTO’s van alle universiteiten en medisch centra komen vier keer per jaar om best practices uit te wisselen en te werken aan hun werkplan. Zij hebben bijvoorbeeld een Richtsnoer Omgang met Intellectueel Eigendom opgesteld. Zij houden ook nauw contact met stakeholders als NWO, KNAW, de ministeries van EZ en OCW en StartupDelta.