Erasmus University Rotterdam

Naar de slimste haven ter wereld
in 2030

Smartport

Smartport is een samenwerkingsverband tussen Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam en diverse faculteiten van de EUR en de TU Delft. Het investeert in kennisontwikkeling voor havens en streeft daarbij naar inzet van zoveel mogelijk ‘young potentials’ uit bedrijven. Smartport richt zich op thema’s als bereikbaarheid en ontsluiting van het havengebied, het gebruik van ‘big data’ en de rol van de Rotterdamse haven in de circulaire economie.

De transitie naar de beste en slimste haven kan alleen succesvol verlopen, wanneer alle betrokken partijen samen antwoord geven op de veranderingen die de toekomst met zich meebrengt. Kennisontwikkeling heeft de meeste impact wanneer er concrete vragen aan ten grondslag liggen. De beste resultaten ontstaan wanneer optimaal geprofiteerd wordt van de gebundelde kracht van bedrijfsleven, overheden en wetenschap. Kennis krijgt bovendien meerwaarde wanneer zij ten goede
komt aan organisaties met een gemeenschappelijk doel hebben en met de bereidheid verder te kijken dan hun eigenbelang.

Alleen op die manier kan het Rotterdamse havengebied definitief zijn positie van ‘Smartest Port’ veiligstellen.

Bedrijfsstrategie van papier naar werkelijkheid

S-ray Diagnostics

Opvallende vaak komt er van een door managers bedachte bedrijfsstrategie weinig terecht. Hoe komt dat? Als de mensen in een organisatie de strategie onvoldoende kennen, begrijpen en er
niet voor honderd procent voor gaan, wordt de strategie simpelweg geen werkelijkheid. Er is dan sprake van een gebrek aan strategisch alignment.

Organisaties met een hoge mate van strategische alignment leveren significant betere prestaties. Dat is geen veronderstelling. Het blijkt telkens weer uit wetenschappelijk onderzoek.

Tot voor kort ontbrak het aan geschikt manage-mentinstrumentarium om strategische (mis)align-ment in organisaties op een toegankelijke, begrijpelijke en uitnodigende wijze te kunnen adresseren. En om van daaruit snel en doeltreffend misalignment te kunnen ombuigen. Daar is nu verandering in gekomen.

Geïnspireerd door het lonkende perspectief van geweldig presterende organisaties, heeft S-ray Diagnostics de S-ray Alignment Scan ontwikkeld, inclusief een bijbehorende solutionbox.

S-ray Diagnostics is een kennisbedrijf van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar opdracht
is om de S-ray Alignment Scan in de praktijk te brengen en dus om wetenschappelijke kennis, verpakt als managementinstrument, te valoriseren.

BEKIJK DE WEBSITE - KLIK HIER!

Meerlaags veiligheid (Waterveiligheid)

Als het waterveiligheidsbeleid op een andere leest wordt geschoeid, moet ook de bestuurlijke organisatie tegen het licht worden gehouden.

Dat is de belangrijkste conclusie uit het onderzoek ‘De governance van slimme combinaties: spelregels voor samenwerking rond meerlaagse vormen van water-veiligheid’ dat Bestuurskundigen van de Erasmus Universiteit Rotterdam en Deltares uitvoerden in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering. De resultaten van dit onderzoek speelden een belangrijke
rol bij het formuleren van de uiteindelijke deltabeslissing waterveiligheid die door de deltacommissaris in september 2014 werd voorgelegd aan regering en parlement.

Meerlaagsveiligheid is een concept voor waterveiligheid gebaseerd op bouwstenen afkomstig uit drie ‘lagen’.
De eerste laag is preventie: het voorkómen van een overstroming door middel van waterkeringen of rivier-verruiming. De tweede laag richt zich op het realiseren van een duurzame (waterrobuuste) ruimtelijke inrichting van ons land. De derde laag zet in op een betere organisatorische voorbereiding op een mogelijke overstroming (rampenbeheersing). Maatregelen in de
2e en de 3e laag kunnen aanvullend zijn op de 1e laag maar in bepaalde omstandigheden ook in de plaats komen van extra investeringen in de waterkering. Elke situatie is anders en dus verschillen ook de oplossingen. Elke oplossing vraagt om passende afspraken, zowel in termen van financiering als in samenwerkingsvorm en taakverdeling.

Medical Delta

De huidige katheter-camera’s maken maximaal twee-honderd opnamen per seconde. Een nieuwe piepkleine katheter-camera maakt 2.500 beelden tussen twee hartslagen. Dat is een grote verbetering, omdat opnamen van aderverkalking in bloedvaten tot nu toe altijd verstoord werden door de hartslag van de patiënten.

Jaarlijks worden in Nederland 57.000 patiënten behan-deld voor door aderverkalking verstopte vaten. Ongeveer tachtig procent van die groep – ruim 45.000 mensen – ondergaat een katheteroperatie. Twaalf procent van hen, circa 5.400 patiënten, komt binnen een jaar terug met precies hetzelfde probleem. Naar verwachting zullen met het gebruik van de supersnelle camera veel minder patiënten hoeven terug te komen.

Medical Delta is een medisch-technologische consortium van de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Erasmus MC en het Leids Universitair Medisch Centrum, plus overheden, science parks en zo'n 150 bedrijven. Het richt zich onder meer op:

 • gezond en vitaal ouder worden
 • vroege diagnostiek en behandeling door o.m. nieuwe beeldvormende technieken
 • korte ziekenhuisopnames door minimaal invasieve operatie- en behandeltechnieken
 • personalised medicine door fijnmazige moleculaire kennis en technologie.

BEKIJK HET ARTIKEL EN FILM VAN NOS
KLIK HIER!

Supersnelle camera verbetert zorg hart- en vaatpatiënten

Zorg voor meer diabetespatiënten zonder extra zorgkosten

DiabetesStation

Het aantal patiënten met diabetes neemt snel toe, volgens schattingen zelfs naar 1,5 miljoen in 2025. Zo
snel dat de komende jaren kwalitatief goede diabeteszorg niet meer aan alle patiënten is te garanderen.
Met minder mensen meer doen is de enige mogelijkheid. Daarom is dit meetstation ontwikkeld. Patiënten
met diabetes kunnen met het station zelf belangrijke metingen verrichten, zoals gewicht, bloeddruk en suiker-gehalte in het bloed. Het voordeel is dat er bij de meting geen arts of verpleegkundige nodig is. Door deze tijdsbesparing kan de behandelend arts zich bij het consult volledig richten op het bespreken van een persoonlijk behandelplan. Bovendien heeft de patiënt een actievere rol, wat hem meer grip op zijn ziekte geeft.

Het DiabetesStation is ontwikkeld door Erasmus MC. Via een beeldscherm wordt de patiënt volledig begeleid bij de metingen. Dit kan nu al in acht talen, waaronder Engels, Spaans, Turks en Marokkaans. Alle gegevens worden getoetst aan grenswaarden. Als deze worden overschreden, geeft het systeem direct informatie over de gevaren of adviezen over voeding en beweging. Eventueel wordt direct doorverwezen. De arts wordt daarvan per mail op de hoogte gebracht.

Voorbij de radicale middelmatigheid

BEKIJK DE WEBSITE

Rotterdam Vakmanstad

Rotterdam Vakmanstad, opgericht door EUR-filosoof Henk Oosterling, heeft een 10-jarige strategie ontwikkeld om in Rotterdam weer een ambitieus en duurzaam vakmanschap op de kaart te zetten. Om dit te realiseren werkt het project op verschillende niveaus: school, buurt, markt en stad. Netwerken op die schalen worden met elkaar verknoopt waardoor er zogenaamde interactievelden ontstaan. In het basisonderwijs staat aandacht voor fysieke integriteit centraal; in de buurt gaat het om actief burgerschap en in de markt om duurzaam vakmanschap. Het vierde interactieveld richt zich op beleidsadvies.

RVS werkt samen met onderwijsinstellingen, het welzijnswerk, zorginstellingen, wooncorporaties, bedrijfsleven en overheden. Maar vooral met andere organisaties ie zich bezighouden met wijkontwikkeling (Freehouse, Veldacademie, DRIFT), gezinsondersteuning (Bureau Frontlijn, Katrol), buurtmediatie (JOLO), groenontwikkeling (Creatief Beheer, BuurtLab).

KidsRight Index

Op 19 oktober 2015 werd de tweede Kidsrightsindex gepresenteerd. De Kidsrightsindex meet per land hoe de rechten van kinderen in de wereld worden nageleefd. De index is ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen KidsRights, International Institute of Social Studies en de Economische Faculteit van de EUR. Het is een instrument voor overheden en maatschappelijk middenveld om actie te kunnen ondernemen voor verbetering van kinderrechten.

Voor de ontwikkeling van de index is gebruikgemaakt van bestaande data: kwantitatieve gegevens die UNICEF jaarlijks publiceert in de State of the World’s Children en kwalitatieve data uit de Concluding Observations die het VN Comité voor de Rechten van het Kind publiceert voor elk land dat het VN-Kinderrechtenverdrag in 1989 heeft ondertekend.

BEKIJK DE WEBSITE - KLIK HIER!

De wereldwijde naleving van kinderrechten jaarlijks op de kaart

Maritiem Museum

Het Rotterdams Centrum voor Moderne Maritieme Geschiedenis (RCMMG) coördineert en stimuleert weten-schappelijk onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse scheepvaart sinds 1800. Het Maritiem Museum Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn de grondleggers van het Centrum dat sinds
1 september 2014 bestaat.

Speerpunten van onderzoek zijn de Nederlandse scheepsbouw; de Rotterdamse haven en haar verbinding met het achterland; en de Nederlandse offshore-industrie. Studenten van de Erasmus Universiteit kunnen over deze thema’s colleges volgen en de collectie van het Maritiem Museum als bron voor onderzoek gebruiken. Binnen het Centrum delen museumconservatoren en academisch onderzoekers hun specifieke kennis en kundigheid. De resultaten komen beschikbaar via wetenschappelijke kanalen en leveren tevens een bijdrage aan het publieksprogramma van het Maritiem Museum.

In deze samenwerking ondersteunen het Maritiem Museum en de Faculteit ESHCC elkaar wederzijds, wat behalve het onderwijs binnen ESHCC, ook de uitstraling van het werk van ESHCC ten goede komt, terwijl het museum een betere onderbouwing verwerft voor de presentatie van zijn collecties en het genoegen smaakt dat zijn collectie in onderzoek wordt gebruikt.

Collectie van kennis en kennis van collectie hand in hand

BEKIJK DE WEBSITE - KLIK HIER!

 • Resultaten

  Valorisatie indicatoren Erasmus Universiteit

  Onderstaand de tabel met de eerste, voorlopige resultaten op de door de EUR gekozen set valorisatie indicatoren. Tussen 2013 en 2016 is deze lijst tot stand gekomen na consultatie van een groot aantal stakeholders binnen de instelling. Bij de keuze van indicatoren zijn drie argumenten leidend geweest:
  A) aansluiting bij het EUR-profiel/strategie;
  B) aansluiting bij het profileringsdocument Thuis in de Wereld;
  C) beschikbaarheid van data.

  Toelichting bij de gebruikte indicatoren

  • De gegevens zijn deels ontleend aan instellingsbrede registratiesystemen, deels zijn ze opgevraagd bij de verschillende disciplines.
  • De weergegeven aantallen zijn absoluut. Uit de resultaten kunnen geen conclusies worden getrokken over relatieve c.q. genormaliseerde prestaties.
  • In de gegevens zijn voor zover mogelijk de resultaten van de Erasmus Universiteit en het Erasmus MC samengevoegd.
  • Bij de indicator Ondernemerschapsonderwijs is het gehele aanbod (individuele vakken, bachelors, minoren, masters) van onderwijs geteld dat zich richt zich op het kweken en trainen van ondernemers(chap).
  • De vermelde post-initiële masteropleidingen betreffen zowel facultaire masters als masters in B’s (bv. RSM BV). De overige post-initiële activiteiten betreffen de BV’s.
  • In het vermelde bedrag bij Inkomsten uit Contractonderzoek zijn inkomsten uit contractonderzoek, contractonderwijs, opdrachten voor profit en non-profit organisaties en consultancy meegerekd. Inkomsten uit NWO gelden zijn niet meegenomen, inkomsten uit Europa wel.
  • Bij het aantal lidmaatschappen officiële adviescommissies Rijksoverheid zijn uitsluitend de commissie meegeteld zoals ze vermeld staan als officiële adviescolleges op de website Overheid.nl.
  • Bij de indicator Publicaties Vaktijdschriften is het aantal vermeld zoals op moment van opvragen opgeslagen in het onderzoeksregistratiesysteem METIS.

NAAR BOVEN

In bijna de helft van de Nederlandse gemeenten zetten bijna 700 buurtpreventieteams zich in voor de veiligheid in woonwijken. Dat blijkt uit het onderzoek De burger op wacht van socioloog dr. Vasco Lub in opdracht van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken. Het onderzoek laat zien dat buurtwachten bijdragen aan de wijkveiligheid.

De Kenniswerkplaats Leefbare Wijken draagt bij aan een betere aanpak van leefbaarheidsvraagstukken in Rotterdamse wijken. De werkplaats is een initiatief
van de gemeente Rotterdam en de Faculteit Sociale Wetenschappen. De kenniswerkplaats draagt bij aan:

 • Praktijkrelevante kennis (via artikelen, website, wetenschappelijke bladen, boeken, proefschriften, enz.).
 • Uitwisseling van kennis door het organiseren van bijeenkomsten en discussieplatforms.
 • Het tot stand brengen van coalities in Rotterdam tussen onderzoekers, beleidsmakers en professionals op het gebied van leefbaarheidsvraagstukken.
 • Op basis van geleverde kennis te komen tot een effectievere aanpak van leefbaarheidsvraagstukken in Rotterdamse wijken.

Smartengeld

Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade: leed, pijn en gederfde levensvreugde als gevolg van het letsel. De hoogte van smartengeld is niet simpel te berekenen. Het gaat namelijk om niet zichtbare schade, die moeilijk in bedragen is vast te leggen. Het bepalen van smartengeld kan een langdurig proces zijn.

Rotterdamse onderzoekers van Erasmus School
of Law stellen voor om gebruik te maken van de Quality Adjusted Life Year (QALY). Dit is een in
de gezondheidseconomie ontwikkelde maatstaf waarmee de invloed van het letsel op de kwaliteit van leven wordt uitgedrukt. Een QALY drukt de waarde van één jaar leven in een bepaalde gezondheidstoestand uit. Aan de QALY wordt
een geldwaarde gekoppeld om vervolgens het smartengeld te kunnen berekenen.

De onderzoekers publiceerden hierover onder andere in de ANWB letselschade gids 2015. Vooralsnog wordt de QALY-methode door rechters niet toegepast. De methode is echter wel aanzet om de bepaling van de hoogte van het smarten-geld opnieuw onder de loep te nemen.

BEKIJK DE WEBSITE - KLIK HIER!

Valorisatie in beeld

Voorbeelden en cijfers van kennisbenutting door universiteiten