Maastricht University

Kanker bestrijden met hulp van het afweersysteem

LEES HIER MEER OVER
CELLULAIRE IMMUUNTHERAPTIE!

Voor ca 40 % van alle kankerpatiënten is er momenteel nog geen genezing mogelijk met bestaande behandelmethoden. CiMaas (Cellular Immunotherapy Maastricht) ontwikkelt anti-kanker therapieën op basis van cellen van het afweer-systeem. CiMaas ontwikkelt producten die de zogenaamde “killer” cellen van het immuun-systeem aanzetten om tumorcellen lek te maken en daarmee te doden om zo de uitgroei van een tumor te remmen. Deze kandidaat behandel-methoden zullen in de komende periode worden getest bij patiënten die niet reageren op bestaande medicijnen.

Groen keurmerk
OG-beleggingsfondsen – GRESB

Een onderzoek naar het effect van duurzaamheid van de Universiteit Maastricht heeft geleid tot de oprichting GRESB. GRESB is een joint venture tussen UM en bedrijfsleven, een commercieel onderzoeksbureau, dat in opdracht van pensioenfondsen beleggingsfondsen in onroerend goed op professionele wijze op ‘duurzaamheid’ beoordeelt. Dit is een belangrijke stap in het leveren van heldere informatie op het gebied van duurzaamheid aan de vastgoedsector, van individuele activa naar een portfolio level. Inmiddels is GRESB op dit gebied wereldwijd zelfs marktleider. GRESB is een sterk voorbeeld van valorisatie, een unieke samenwerking tussen bedrijfsleven en universiteit heeft geleid tot een gerenommeerd bedrijf met meer 190 leden. GRESB heeft zich sinds dit jaar ook toelegd op green debt en op sustainable infrastructure.

MEER INFORMATIE? KLIK HIER!

Knowledge Engineering@Work (KE@Work)

Getalenteerde en gemotiveerde Bachelor studenten Knowledge Engineering in een vroeg stadium van hun studie in contact brengen (binden en boeien) met het regionale bedrijfsleven. Door een 2-jarig leer/werk-traject waarbij de studenten werken aan uitdagende academische opdrachten op het gebied van weten-schappelijk programmeren en modelleren. Kwaliteitsbewaking en individuele begeleiding door UM medewerkers. Studenten doen relevante werkervaring op en de samenwerking tussen bedrijf en UM wordt geïntensiveerd. Gestart in 2014, zijn in minder dan 2 jaar nu 26 studenten onder contract bij 11 bedrijven, zoals Vodafone, Mercedes, Mediaan en Medtronic. Het programma mag zich verheugen in een sterk groeiende belangstelling!

Hartfalen is een syndroom met klachten en verschijnselen die direct of indirect het gevolg zijn van een tekortschietende pompfunctie van het hart. Hierdoor krijgen veel organen niet genoeg zuurstof en voedingsstoffen en leidt tot snelle vermoeidheid en kortademigheid bij geringe inspanning. Omdat veel van de huidige geneesmiddelen tegen hartfalen enkel gericht zijn om de symptomen te verlichten en er geen werkelijke genezing bestaat, is er dringende behoefte aan nieuwe, effectieve geneesmiddelen tegen hartfalen.

In 2015 hebben een team van Maastrichtse onderzoekers het bedrijf Mirabilis Therapeutics BV opgericht op basis van de veelbelovende onderzoeksresultaten van Prof. de Windt en dr. Da Costa Martins aan de Universiteit Maastricht. Op basis van hun eerdere onderzoek verwachten zij binnen Mirabilis Therapeutics BV fundamenteel nieuwe klassen van medicijnen te kunnen ontwikkelen om bijvoorbeeld abnormale groei van de hartspier te verminderen, het energie metabolisme van het hart te verbeteren of het zelfhelend potentieel van het hart na een hartaanval te verhogen door het aanmaken van nieuwe hartspiercellen. De nieuwe kandidaat medicijnen hebben in vroege onderzoeksresultaten al zeer opmerkelijke effecten laten zien. Het team achter Mirabilis Therapeutics BV heeft eerder aangetoond dat het belangrijkste geneesmiddel, MRB-8001, het hart beschermd tegen pathologische groei na chronische hoge bloeddruk zoals vaak gezien wordt in patiënten met diastool hartfalen. Mirabilis Therapeutics BV heeft als doelstelling in de zeer nabije toekomst de veiligheid van dit experimentele medicijn aan te tonen en een eerste klinische studie uit te voeren op patiënten met chronisch hartfalen.

Nieuwe geneesmiddelen tegen hartfalen

Part-time PhD programma in European Studies voor professionals

In 2011 is de Faculty of Arts and Social Sciences van de Universiteit Maastricht (UM) met een parttime PhD programma in European Studies begonnen op de UM Campus Brussel. Het programma biedt een zeldzame gelegenheid voor professionals die rond de EU werken om te promoveren. Het programma is opgezet voor professionals die de ambitie hebben een academisch onderzoek uit te voeren naast hun reguliere werk. Promovendi binnen het programma worden getraind op vaardigheden en methodes die nodig zijn om een proefschrift te schrijven binnen European Studies. Deelname in het programma faciliteert origineel onderzoek, kritische analyse en zelfreflectie over een langere tijd. De UM profiteert wederom op haar beurt van nieuwe inzichten van de onderzoekers die betrokken zijn bij de politieke en administratieve gang van Europese zaken. Het programma biedt ook individuele begeleiding van professoren van de Faculty of Arts and Social Sciences. Het is gefinancierd door collegegelden van de deelnemers. Op het moment nemen 10 promovendi deel aan het programma dat sinds haar start snel is gegroeid.

MEER INFORMATIE? KLIK HIER!

Mensen met obesitas hebben een onweerstaanbare drang tot overeten. Om af te vallen krijgen zij van de huisarts of diëtist leefstijladviezen als ‘ga anders eten en meer bewegen’. En als definitieve oplossing is er nog de maagverkleining. De psycholoog speelt geen rol van betekenis in dit proces, terwijl obesitas vooral een gedragsprobleem is. Obese mensen hebben immers niet altijd hun eetgedrag onder controle. Het veranderen van ingeslepen gedragspatronen is erg ingewikkeld en vraagt meer dan alleen advies. Onderzoekers van de UM hebben hiervoor een i-book ontwikkeld. Het boek is bedoeld voor therapeuten, die aan de hand van een speciaal behandelplan mensen met obesitas kunnen leren hun neiging tot overeten te beheersen.

MEER INFORMATIE? KLIK HIER!

Leren niet te eten

Vlees uit het laboratorium

Hoewel de wereldwijde vleesindustrie voedsel biedt voor miljarden mensen, heeft zij ook belangrijke nadelige gevolgen. Opwarming van de aarde, vervuiling en de afname van biodiversiteit zijn enkele van de grote problemen van deze tijd waaraan de productie van vlees een grote bijdrage levert. Onderzoekers van Maastricht Universiteit ontwikkelen een alternatief dat deze nadelen niet kent door vlees te kweken in bioreactoren uitgaande van stamcellen van een koe. De Maastrichtse onderzoekers hadden in 2013 een wereldprimeur met de presentatie van de eerste hamburger van kweekvlees in Londen. Het huidige onderzoek is erop gericht de celkweek technologie verder te ontwikkelen tot een volwaardig en realiseerbaar alternatief voor vlees van landbouwdieren.

Er is nog steeds geen effectief geneesmiddel tegen de ziekte van Alzheimer. Maastrichtse onderzoekers hebben een bestaand medicijn tegen een long aandoening getest op geheugen functies. Het idee is dat het medicijn in het brein de communicatie tussen hersencellen zou kunnen verbeteren. Zowel in muizen als in gezonde jonge proefpersonen werd het geheugen inderdaad verbeterd. Eveneens was het medicijn werkzaam in gezonde ouderen en ouderen met een slecht geheugen. Samen met de farmaceutische industrie wordt nu gekeken naar mogelijkheden om het medicijn verder te ontwikkelen zodat het ook op de markt kan komen voor behandeling van geheugenachteruitgang, met name bij de ziekte van Alzheimer.

Long medicijn verbetert geheugen

Een eerlijke rechtsgang voor verdachten

Zorgvuldig forensisch onderzoek is volgens The Maastricht Forensic Institute (TMFI) essentieel voor een eerlijke rechtsgang voor verdachten waarbij veroordelingen mede kunnen worden gebaseerd op deugdelijk forensisch bewijs. TMFI bestaat uit een interdisciplinaire samenwerking tussen de Faculteit Psychology and Neuroscience en de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Binnen dit platform wordt alle forensische kennis en expertise binnen Maastricht University gebundeld. Door deze interdisciplinaire basis is TMFI als enige in Nederland in staat het forensisch technisch onderzoek van materiële of digitale sporen te combineren met rechtspsychologische en gedragswetenschappelijke expertise. Onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van politie, justitie en advocatuur, voor de particuliere sector en bedrijven.

MEER INFORMATIE? KLIK HIER!

Het geluid van Amsterdam

In 2013 presenteerde het Amsterdam Museum Het Geluid van Amsterdam. Deze installatie stelde bezoekers in staat naar historische veranderingen in het geluid van Amsterdam te luisteren. Het ging om een interactieve simulatie van wat op de Dam te horen was geweest in de jaren 1895, 1935 en 2012, met een schilderij van Georg Breitner als uitgangspunt. Ook bood de installatie verhalen over de betekenis van lawaai en stilte in die jaren en over het geluidslandschap van de Tweede Wereldoorlog.

Karin Bijsterveld, hoogleraar aan de Faculteit Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht, nam samen met curator Annemarie de Wildt het initiatief tot deze unieke installatie. Annelies Jacobs deed een deel van het historisch onderzoek. Alexandra Supper verzorgde de communicatie tussen het Amsterdam Museum, het Amerikaanse bedrijf in akoestische advisering HMMH, geluidstechnicus Arnoud Traa en studenten. De installatie kwam voort uit het onderzoeksproject “Soundscapes of the Urban Past: Staged Sound as Mediated Cultural Heritage” dat gefinancierd werd door NWO. Het project kreeg veel media-aandacht. Ook werden de binauraal opgenomen geluiden van historische apparaten hergebruikt, in de VPRO-NTR televisieserie De IJzeren Eeuw bij voorbeeld. De installatie borduurde niet alleen voort op academisch werk—het leverde zelfs nieuwe publicaties op.

George Hendrik Breitner - De Dam, 1898. Collecctie Amsterdam Museum.

LEES HET ARTIKEL - KLIK HIER!

Zo werd Bijsterveld gevraagd een themanummer te maken voor het Amerikaanse tijdschrift The Public Historian (2015) over het gebruik van geluid in geschiedenis voor het grote publiek. Daarnaast werd ze co-auteur van een artikel in het natuurwetenschappelijke Noise Control Engineering Journal (2014) dat zich mede baseerde op geluidsopnamen van een auto uit de jaren dertig. Die publicatie werd vervolgens weer door een landelijke krant opgepikt. Bovendien werd Bijsterveld gevraagd het Science Museum London te adviseren over een toekomstige geluidstentoonstelling.

 • Resultaten

  Valorisatie indicatoren Universiteit Maastricht

  Valorisatie indicatoren
  Bij de ontwikkeling van een set valorisatie indicatoren is gebruik gemaakt van het door VSNU ontwikkelde raamwerk. Dit raamwerk leverde een lijst potentiële indicatoren op, waaruit UM een keus heeft gemaakt. Daartoe is op alle niveaus, en met alle faculteiten, binnen UM het gesprek gevoerd over welke indicatoren geschikt zouden zijn voor het representeren van de valorisatie inspanningen. Hierna heeft het College van Bestuur medio 2013 een voorstel gedaan voor een voorlopige lijst met indicatoren dat met het Management Team en de Universiteitsraad besproken is. De lijst met voorlopige indicatoren is de daaropvolgende jaren onderzocht op meetbaarheid en geschiktheid, op grond waarvan enkele indicatoren van de voorlopige lijst verwijderd zijn.

  De resulterende lijst, inclusief een meetwaarde voor het meest recente jaar is opgenomen in onderstaande tabel (cijfers 2015 zullen in de loop van 2016 bekend worden).

  Indicator 5, aantal onderzoekscontracten bleek niet meetbaar. Als gevolg hiervan is de opdracht gegeven een contractenregister te ontwikkelen. Indicator 14 blijkt in de praktijk moeilijk te meten. Van bedrijven waar de UM een minderheidsbelang in heeft zijn omzetcijfers niet altijd beschikbaar. Bovendien is UM van mening dat deze indicator niet zinvol is voor het monitoren van valorisatiebeleid. Juist wanneer een start-up of
  spin-off succesvol is, kan deze zelfstandig op de markt opereren. In dat geval is ondersteuning van UM in de vorm van een belang niet nodig. Daarmee ontbreekt de logica deze grootheid als indicator voor het succes van het valorisatiebeleid te hanteren.

  Bij nieuw beleid, zoals dat in ontwikkeling is in het kader van het nieuwe strategisch programma, hoort ook de ruimte om de discussie over indicatoren te heropenen. De lijst met indicatoren in bovenstaande tabel staat binnen UM daarom ter discussie. In 2016 wordt de lijst met indicatoren herzien, waarbij het valorisatiebeleid, zoals dat in het kader van het nieuwe strategisch programma 2017-2022 geformuleerd zal worden, het uitgangspunt is van de instrumenten waarmee de valorisatie inspanningen gemonitord worden.

NAAR BOVEN

Valorisatie in beeld

Voorbeelden en cijfers van kennisbenutting door universiteiten