Technische Universiteit Eindhoven

Photonics: de volgende generatie communicatietechnologie

De hoeveelheid data die er nu geproduceerd wordt, neemt zo hard toe dat de datacentra in de wereld veel meer energie gaan gebruiken dan we daarvoor kunnen vrijmaken. Bovendien zal het internet dichtslibben met die grote hoeveelheden data. Photonics is de technologie die het mogelijk gaat maken dat data energiezuinig kan worden opgeslagen en dat de snelheid van het internet vele malen hoger kan worden. Daarnaast levert het gebruik van ‘licht’ verrassende andere toepassings-mogelijkheden op.

TU/e spin-off SMART Photonics maakt chips met geïntegreerde photonische technologie die het mogelijk maken om zeer exact te meten en om nieuwe scan- en behandeltechnieken te ontwik-kelen. In bijvoorbeeld de medische wereld zijn er veel mogelijke toepassingen, maar ook in mainte-nance van bijvoorbeeld vliegtuigen of bruggen. Een ander toepassingsgebied is datacommunicatie: de snelheid om via glasvezel en wireless veel data te versturen zal sterk toenemen. De chips van SMART Photonics maken de volgende generaties van mobiele datacommunicatie met een hoge bandbreedte mogelijk.

Recent heeft de TU/e het Integrated Photonics Institute (IPI) gelanceerd. Hierin zijn de toponder-zoekschool COBRA en het NWO-zwaartekracht-programma Integrated Nanophoptonics gecombi-neerd tot een zwaartepunt dat leidend is in de wereld. Met PhotonDelta, een ecosystem building programme, stimuleert de TU/e samen met andere partijen het photonics ecosysteem in Nederland en Europa.

BEZOEK DE WEBSITE VAN SMART PHOTONICS
KLIK HIER!

Studententeams realiseren innovatie in Living labs

Zowel grote bedrijven als MKB zijn belangrijk voor de Nederlandse kenniseconomie en daarmee belangrijk voor onze studenten. Met een systeem van ‘living labs’ werken studenten op basis van de ‘knowledge-base’ van de TU/e samen met grote en kleine bedrijven aan innovatieve producten en diensten.

Binnen de strategic area’s van de TU/e, te weten Energy, Health en Smart Mobility, zijn teams gevormd die tientallen projecten uitvoeren. Eén van die teams is het Solar Team Eindhoven dat in 2013 en 2015 de World Solar Challenge heeft gewonnen met ’s werelds eerste “family solar car”.

Ook andere studententeams timmeren druk aan de weg: Team FAST werkt aan een auto die wordt aange-dreven door waterstof, veilig verpakt in mierenzuur. Het team heeft hiermee al meerdere innovatieprijzen mee gewonnen. Team STORM Eindhoven realiseert de eerste elektrisch aangedreven toermotor met een innovatief batterijmanagementsysteem en rijdt hiermee binnenkort de wereld rond om te laten zien dat het werkt. Team Blue Jay ontwikkelt een ‘domestic drone’ die binnenshuis allerlei functies kan hebben. Recent hebben zij ’s werelds eerste “drone café” gerealiseerd.

Solar Team Eindhoven

Team FAST

Team STORM Eindhoven

Team Blue Jay

De TU/e heeft een lange traditie van samenwerking met de industrie en maatschappelijke organisaties. Gekozen is om deze samenwerking steviger aan te zetten door met deze partijen meerjarige roadmaps te formuleren op het proces
van onderzoek naar productontwikkeling. Op basis van deze roadmaps formuleren de universiteit en de private partners samen onderzoeksprojecten en financieren zij ieder meerdere promotieplaatsen. Zo ontstaan clusters van promovendi die aan dezelfde onderzoek- en innovatieuitdagingen werken.

Dit “Impuls”-programma heeft een investering in onderzoek opgeleverd in de Brainport Regio van ca. 100 Miljoen Euro met ca. 280 AIO’s. De Impuls bestaat uit multidisciplinaire flagshipprojecten met o.a. Philips, ASML, Océ, DSM, AkzoNobel, medische centra, ministeries en andere bedrijven en maatschappelijke organisaties op de gebieden Energy, Health, Data Science, High Tech Systems en Mobility.

TU/e Impuls – Samenwerking met focus op de lange termijn

Data Science – Big data zichtbaar en bruikbaar maken

Het gebruik van data stijgt exponentieel. De hoeveelheid data biedt ongekende kansen als je weet hóe daar waardevolle informatie uit te halen.

TU/e spin-off Synerscope, een snelgroeiend bedrijf in visualisatie van big data, zet daar de eerste stappen in: zij maken allerlei verbanden in big data zichtbaar en bruikbaar. Synerscope kent uiteen-lopende toepassingsgebieden, zoals het bescher-men van gegevens, het detecteren van witwassen van geld in de financiële sector en het veiliger maken van verkeer.

De sleutel om data science naar een volgend niveau te brengen is door mensen uit verschillende disciplines en organisaties bijeen te brengen. De TU/e en TiU richten in samenwerking met het bedrijfsleven, de provincie Noord-Brabant en gemeente Den Bosch de Jheronimus Academy of Data-science (JADS) op. Fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek en toepassing in producten gaan hand in hand en de eerste generatie van ‘data scientists’ wordt opgeleid.

BEZOEK DE WEBSITE VAN SYNERSCOPE
KLIK HIER!

Betere en veiligere medicijnen

EmulTech, een spin-off van de TU/e, heeft zijn innova-tieve apparaat voor afgifte van medicijnen, INFINITY, succesvol gelanceerd. Deze op de TU/e ontwikkelde technologie is bedoeld voor farmaceutische bedrijven, die er zeer precies ingekapselde medicijnbolletjes mee kunnen maken. Doordat de bolletjes allemaal exact dezelfde grootte en hoeveelheid medicijn bevatten, wordt extreem nauwkeurige afgifte mogelijk. Dit is erg belangrijk voor bijvoorbeeld astma-respirators, die nu veel effectiever werkzame stoffen kunnen afleveren. Daarnaast is deze technologie van grote waarde voor de farmaceutische industrie omdat de productie veel efficiënter wordt en omdat het een veel contantere kwaliteit van medicijnen kan produceren.

BEZOEK DE WEBSITE VAN EMULTECH
KLIK HIER!

Spin-off Ioniqa – Afval bestaat niet!

Een mooi voorbeeld van een bedrijf in de circulaire economie. Het bedrijf maakt volledig hergebruik van
PET mogelijk. Het overgrote deel van de PET productie (polethyleen) is gekleurd (bijvoorbeeld cola flessen, kunstgrasvelden). Na gebruik verdwijnt alles in de verbrandingsoven. De technologie van Ioniqa brengt gekleurde PET terug naar zijn oorspronkelijke vorm en kleur voor hergebruik.

 

BEZOEK DE WEBSITE VAN IONIQA - KLIK HIER!

Spin-off Peer+: zonwerend en energieopwekkend glas

Spin-off – FLOWID – een innovatieve reactor

De TU/e spin-off FLOWID heeft haar eerste SpinPro reactor aan een buitenlandse partij verkocht. De SpinPro reactor is (veel) kleiner, veiliger, efficiënter, milieuvriendelijker en energiebesparender dan conventionele reactoren. De nieuwe (TU/e) technologie maakt het productieproces tot 50% goedkoper en schoner.

BEZOEK DE WEBSITE VAN FLOWID KLIK HIER!

Hoe beheers ik zowel het klimaat als de lichtintensiteit in een glazen gevel? En hoe houd ik het gebouw-ontwerp en de installatie toch simpel? Smart Energy Glass is in staat naar wens zonnestraling te dimmen en tegelijkertijd het ongebruikte licht om te zetten in elek-triciteit. Deze elektriciteit wordt gebruikt om de ruit te schakelen en te bedienen.

De Duitse multinational Merck heeft recent de TU/e spin-off Peer+ overgenomen. Het product van Peer+ is “Smart Energy Glass” dat tegelijk als zonnewerend én energieopwekkend glas fungeert als de zon schijnt. Het ongebruikte licht wordt in het glas ‘gevangen’ en naar de zijkanten geleid waar zonnepanelen zijn verwerkt. Als de zon niet schijnt, laat het weer alle licht binnen.
In de toekomst wordt het continue-variabel dimmen mogelijk waarbij elk raam een ander kleur kan krijgen. Comfort, design en energieopwekking gaan hier hand in hand.

De materialen die nodig zijn om het ongebruikte licht te ‘vangen’ in het raam zijn mogelijk gemaakt door het onderzoek dat plaatsvindt in de faculteit van Scheikun-dige Technologie aan de TU/e.

 

 • Resultaten

  Valorisatie indicatoren TU Eindhoven

  De valorisatiefocus van de TU/e komt goed naar voren in de prestaties in het jaar 2015. Onderzoekers van
  de TU/e publiceren meer artikelen samen met onderzoekers van bedrijven dan welke universiteit ter wereld. Er zijn zo’n 36 nieuwe bedrijven gestart, waarvan 8 op basis van unieke TU/e-vindingen. Ook kwamen er
  15 bedrijven bij die gebruik maken van unieke TU/e-vindingen. Meer dan 600 studenten hebben ervoor gekozen om ondernemerschapsonderwijs te volgen, naast alle andere ondernemende activiteiten die studenten individueel of in studententeams met bedrijven kunnen ontplooien. Dat ook collega-onderzoekers de TU/e bijzonder relevant vinden voor maatschappij en bedrijfsleven, laten de resultaten van de nieuwe ronde onderzoeksvisitaties zien. Chemische Technologie, dat als eerste discipline op deze nieuwe wijze is beoordeeld, kreeg hiervoor de hoogste waardering. De andere disciplines volgen in de komende jaren.

  Valorisatie indicatoren TU Eindhoven

Valorisatie in beeld

Voorbeelden en cijfers van kennisbenutting door universiteiten