Print
 
 

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA)

Algemeen

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) in werking. De belangrijkste gevolgen van deze wet zijn dat de arbeidsrechtelijke (rechts-)positie van ambtenaren gelijk zal worden aan die van werknemers in het bedrijfsleven. In deze wet is bepaald dat de medewerkers van openbare universiteiten, die nu nog onder het ambtenarenrecht vallen, straks eveneens onder het arbeidsrecht van het Burgerlijk Wetboek (BW) komen te vallen. Voor de medewerkers van de Vrije Universiteit Amsterdam, Radboud Universiteit Nijmegen en Tilburg University is dit nu al het geval. 

 

Aanpak universiteiten

Voor de invoering van de WNRA moeten verschillende wetten, regelingen en overeenkomsten gewijzigd worden, zo ook de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) Nederlandse Universiteiten. De VSNU heeft, samen met de universiteiten en werknemersorganisaties, de sector voorbereid op de invoering van de wet. Diverse groepen van experts hebben samen in kaart gebracht wat nodig was om onze sector te laten voldoen aan de WNRA. Gezamenlijk zorgen deze experts van de veertien universiteiten dat de invoering zo soepel mogelijk verloopt. Onze sector heeft het voordeel dat vanwege de drie bijzondere universiteiten al veel van het burgerlijk recht is verwerkt in onze cao. De veranderingen voor onze sector zijn dus minder ingrijpend dan voor andere overheidssectoren zoals de Rijksoverheid en de gemeenten. 

 

Cao Nederlandse Universiteiten aangepast

De VSNU blijft met de werknemersorganisaties het gesprek voeren over de arbeidsvoorwaarden. Op 20 juni 2019 hebben de cao-partijen een cao-akkoord gesloten over een nieuwe cao Nederlandse Universiteiten en een nieuwe-cao tekst vastgesteld. Deze cao is een technische vertaling van de cao Nederlandse Universiteiten 2017-2019. Het betreft nadrukkelijk technische en juridische wijzigingen, geen inhoudelijke vernieuwingen. De aanpassing van de cao is ook aanleiding geweest om de artikelnummering in de cao te vernieuwen, zie voor een overzicht de transponeringstabel. Deze cao is van kracht vanaf 31 december 2019 tot het moment dat door de cao-partijen overeenstemming is bereikt over een nieuwe inhoudelijke cao. 

 

Vanaf 31 december 2019 is de nieuwe cao-tekst ook via de reguliere cao-pagina beschikbaar.

 

Gevolgen voor medewerkers van openbare universiteiten

Bent u een medewerker van openbare universiteiten? Dan heeft de WNRA gevolgen voor uw arbeidsrechtelijke (rechts-)positie. Hieronder kunt u de belangrijkste veranderingen vinden:

  • De eenzijdige aanstelling zal worden vervangen door een tweezijdige arbeidsovereenkomst;
  • Arbeidsvoorwaarden die met werknemers zijn afgesproken (salaris, eindejaarsuitkering, vakantie-uren, pensioen en andere cao-regelingen) veranderen niet door de nieuwe wet. 
  • Publiekrechtelijke rechtspositieregelingen worden vervangen door een cao. Omdat de cao Nederlandse Universiteiten al jaren voor de bijzondere universiteiten van kracht is, merkt u niets van deze wijziging. 
  • Geschillen tussen werkgever en medewerker worden straks niet meer door de bestuursrechter behandeld, maar door de civiele rechter. De bezwarenprocedures op grond van de Algemene wet bestuursrecht zijn niet meer van toepassing. 
  • Een andere ontslagprocedure. 

 

De VSNU houdt u via deze webpagina op de hoogte over de implementatie van de WNRA en eventuele nieuwe ontwikkelingen.