Print
 
 

Workshop 2: Alle toetsen met elkaar dekken de eindtermen

 

Susan Voogd en Barbara Allart, Vrije Universiteit


Aan de hand van de stelling:
 “Ook vind ik het van belang dat examencommissies periodiek checken of het geheel van tentamens de vereiste eindkwalificaties dekt. Het periodiek checken of het geheel van tentamens de vereiste eindkwalificaties dekt is weliswaar niet wettelijk voorgeschreven, maar is wel nodig om de wettelijke kerntaak van de examencommissie uit te voeren.”

werd stilgestaan bij vraag op welke manier je vanuit de examencommissie nu kan checken of het geheel van tentamens de vereiste eindkwalificaties dekt?

De deelnemers brachten de volgende voorbeelden in:


 • In een opleiding met veel keuzemogelijkheden het maken van tracks met een opbouw waarin alle eindtermen voorkomen
 • Het opzetten van een nieuwe opleiding bedenken vanuit de eindtermen en zo gelijk het toetsprogramma als uitgangspunt nemen.
 • Een kruisjestabel opstellen: 1 pagina met een matrix waarin staat welke toetsen bijdragen aan de eindkwalificaties. Bij een periodieke update kijken wat er veranderd is en dat aanpassen. (NB. de examencommissie stelt niet op, maar checkt; het ontwerpen doet de opleidingsdirecteur, ondersteund door een kwaliteitszorgmedewerker)
 • Constructive alignment op cursusniveau en uitgewerkt naar programmaniveau.
 

Een proactieve Examencommissie adviseert vooraf op een combinatie van:

 • OER
 • Toetsbeleid (instellingsbreed + facultair)
 • Toetsprogrammamatrijs
 • Toetsrooster

en checkt of het klopt het met elkaar, het voldoende kwaliteit biedt en of de eigen Richtlijnen hierop aangepast zijn.
Het kan voorkomen dat de examencommissie iets opvraagt uit het bovenstaande lijstje en terug krijgt dat dit er niet blijkt te zijn. Het kan dan goed werken om zelf een voorbeeld te geven en aan te geven dat zoiets bedoeld wordt.

Vervolgens kwam een aantal voorbeelden aan bod die in de praktijk goed blijken te werken.

1.  Een voorbeeld (good practice) van een toetsprogramma met matrijzen:


 


De werkwijze hierbij is dat de opleidingsdirecteur de matrijs maakt en bij de docent checkt of het klopt.

 

2.  Alignment Beoordelingslijsten
gesprek voeren over hoe de inhoud van een beoordelingsformulier er uit moet zien:

 • Beoordelingslijst eindwerkstuk
 • Beoordelingslijst essay schrijven
 • Beoordelingslijst presenteren
 • Beoordelingslijst computerpractica
 • Beoordelingslijst statistiek

 


3.    Good Practice: leerlijn Academische Vaardigheden (in ontwikkeling)
Project waarin de academische vaardigheden opbouwen naar de eindtermen:

 • Minimum -niveaubeschrijving per jaar (niveau 100, 200, 300)
 • Uitwerken tot begeleidings- en beoordelingsrubrics en- formulieren
 • Toetsmomenten uitzetten in de opleiding
 • Docenten kunnen eigen speerpunten plaatsen om naar volgende niveau toe te werken
 • Eenduidige beoordelingscriteria en niveaubeschrijving

Samen garanderen ze de ontwikkeling naar de eindterm

 

4.    Good Practice: leerlijnmatrijzen

Binnen een leerlijn worden de eindtermen opgedeeld in leerdoelen, die de ontwikkeling weergeven

 • Leerlijn wordt opgebouwd over 3 jaar
 • Leerlijn werkt toe naar eindtermen
 • Uitwerking in methode-vakken en parallelle vakken
 • Toetsvragen worden gekoppeld aan leerdoelen en niveaus
 • Toetsitembank wordt hierop afgestemd en gecodeerd
 • Ontwikkeling wordt inzichtelijk gemaakt via leerlijnmatrijs

Het is daarbij nuttig om te bevorderen dat er samenwerking is tussen meerdere opleidingen

 

 

Hoe helpt dit de examencommissie?

 • Meer zicht en grip op toetsing van vaardigheden
 • Periodiek leerlijn evalueren (in kader van toetsprogramma-matrijs)
 • Evt. Steekproefgewijs op gebruik beoordelingsformulier
 • Check op link (plaats in) leerlijn en beoordelingsformulier
 • Focus kan op vakinhoud liggen