Print
 
 

Workshop 5: Een studentenperspectief op examencommissies

 

Job Buiting, Bestuurslid Landelijke Studentenvakbond

 

LSVb-bestuurslid Job Buiting spreekt in deze workshop met ruim 25 deelnemers, voornamelijk ambtelijk secretarissen van examencommissies, over het perspectief van studenten op examencommissies. Daartoe is hij nagegaan met welke opmerkingen over examencommissies studenten komen bij de LSVB-studentenlijn, waar vragen en klachten van studenten worden behandeld. Dat roept bij de deelnemers aan de workshop meteen de vraag op hoe dat beeld zich verhoudt tot wat er uit de NSE (nationale studenten enquete) komt t.a.v. examencommissies en of dat niet een meer representatief beeld geeft. Een van de suggesties die ook direct wordt gedaan vanuit de deelnemers is of het niet een goed idee zou zijn als er een ouderejaars student in de examencommissie zou zitten. Job geeft aan dat dit inderdaad een van zijn aanbevelingen is.

 

Job stelt dat slechts een klein deel van de taak van examencommissies vooral belangrijk is (of lijkt) voor studenten. Toch geven verschillende deelnemers aan dat een groot deel van de tijd van examencommissies opgaat aan het afhandelen van verzoeken van studenten.

 

Hoe ziet een student de examencommissie? Job: 'Het gros van de studenten weet het niet goed, alleen dat het iets te maken heeft met vrijstellingen'. Slechts 16 procent van de studenten geeft aan dat ze de examencommissies transparant vinden en duidelijk vinden wat ze doen. Bij medezeggenschappers is bekendheid met examencommissies wel beter. De gemiddelde student heeft eigenlijk geen idee.

 

Wat moet een student weten van examencommissies? Moeten ze precies weten wat ze doen? En zo ja, hoe gaan we ervoor zorgen dat studenten dat weten? Over die vragen wordt in de workshop in kleinere groepen doorgepraat.

 

Uit die gesprekken komen verschillende goede voorbeelden en suggesties naar voren:

  • Organiseer een examencommissie inloopspreekuur voor studenten en docenten. Bij een aantal universiteiten is er dagelijks of wekelijks zo'n spreekuur.
  • Gebruik standaardformulieren om aanvragen te doen en zet 'frequently asked questions' op een webpagina van de examencommissie.
  • Zorg ervoor dat tutoren en studieadviseurs goed doorverwijzen naar examencommissies, op die manier hoeven studenten zelf niet per se op de hoogte te zijn van alle ins & outs van het functioneren van examencommissies.
  • Laat de voorzitter van de examencommissies tijdens de introductieweek een praatje houden over de samenstelling en werking van de examencommissie (gebeurt bijv. op het University College Maastricht).
  • Overleg als examencommissie periodiek met studenten vanuit de studievereniging en/of faculteitsraad over wat er speelt.
  • Zorg ervoor dat in heldere taal wordt uitgelegd wat de examencommissie is en doet (TiU is alle teksten aan het herschrijven zodat deze toegankelijker worden).
  • Zorg dat de examencommissie zelf ook goed weet waar ze wel en waar ze niet over gaat. Op dit moment gebeurt het nog te vaak dat een commissie een klacht of vraag van een student in behandeling neemt terwijl zij daar niet de aangewezen partij voor is. Wat examencommissies precies als hun rol en taken zien verschilt nu nog sterk, zorg dat daar meer lijn in komt.

 

 

 

Job geeft nog aan dat studenten soms niet op een examencommissie af durven stappen met een klacht over en specifieke docent omdat ze bang zijn dat deze docent misschien zelf lid is van de commissie. Dat kun je oplossen door transparant te zijn over de samenstelling en over de vraag hoe belangenverstrengeling wordt voorkomen.
De discussie in de workshop spitst zich toe op de vraag in hoeverre het haalbaar en noodzakelijk is dat alle studenten precies weten wat een examencommissie doet, en in hoeverre het de eigen verantwoordelijkheid is van studenten om deze informatie (die volgens de aanwezigen hoe dan ook beschikbaar is) te verkrijgen. Daar komen we niet helemaal uit: sommige aanwezigen vinden het voldoende als er een basisbesef is bij studenten van de examencommissie, in combinatie met een goed functionerende doorverwijsfunctie van mentoren, studieadviseurs en tutoren. Andere aanwezigen vinden het wel belangrijk dat examencommissies nog meer dan nu actief richting studenten communiceren wie zij zijn en waartoe ze op aarde zijn.