Print
 
 
 

Workshops

 
Tijdens de workshopronde vonden er acht workshops plaats en was er gelijktijdig een paneldiscussie. Hieronder vindt u meer informatie over de workshops en aan de rechterzijde kunt u de verslagen en presentaties van de workshops terugkijken.
 
1. Brede bachelors, nieuwe leraren 
Willem van der Wolk, programmasecretaris, VSNU/ICLON
Jan van der Meij, directeur lerarenopleidingen, Universiteit Twente
 
Door de introductie van brede en interdisciplinaire bacheloropleidingen is er een groep studenten die niet direct toegang kan krijgen tot de universitaire lerarenopleidingen. Hoe kunnen we er voor zorgen dat deze groep studenten wel een plek krijgt in de lerarenopleiding? En wat betekent deze nieuwe toegankelijkheid voor de eisen die aan andere instromers worden gesteld?
 
2. Nieuwe routes naar het leraarschap  
Martijn Meeter, Professor in Education Science, Vrije Universiteit 
Jan van Tartwijk, Hoogleraar, Universiteit Utrecht 
 
Bij veel universiteiten worden nieuwe trajecten vormgegeven om leraren op te leiden. Bijvoorbeeld door de lerarenopleiding modulair aan te bieden, en te zoeken naar een nieuwe balans tussen opleiden en lesgeven. Met deze routes kunnen verschillende typen leraren worden opgeleid en wordt de lerarenopleiding ook verder geflexibiliseerd.
 
3. Een leven lang leraar: een veelzijdig beroep  
Bas de Wit,  Beleidsadviseur Professionalisering & Opleiding Leraren, VO-raad
Paulien Meijer, Professor in Teacher learning and development,  Radboud Docenten Academie 
Annemarie Thomassen, Opleidingsdirecteur ICLON, Universiteit Leiden
 
Om het leraarschap aantrekkelijker te maken is het belangrijk dat leraren zich breed kunnen professionaliseren en ontwikkelen. De universitaire lerarenopleidingen, de VO Raad en de hbo-lerarenopleidingen hebben daarvoor samen met leraren een nieuw beroepsbeeld ontwikkeld. Dit nieuwe beroepsbeeld kan als basis dienen voor een leven lang leren en professionaliseren. Wat is er vanuit universiteiten nodig om samen met scholen en de hogescholen die professionele ontwikkeling te ondersteunen?
 
4. Van kennis naar kunde: onderzoek voor de onderwijspraktijk
Marie-Thérèse van de Kamp, Vakdidacticus, ILO UvA
Erna van Hest,  Coördinator werkplaats onderwijsonderzoek, Amsterdam  / Onderwijsdirecteur Bachelor Pedagogische en  Onderwijswetenschappen, UvA
 
Waar ontmoeten wetenschap en onderwijs elkaar? Hoe krijgen we de wetenschappelijke kennis uit universiteiten naar het voortgezet onderwijs? Om wetenschap en onderwijs bij elkaar te brengen, zijn er diverse brede expertisecentra opgezet. In deze expertisecentra werken universiteiten samen met middelbare scholen en hogescholen om de professionalisering van leraren te versterken, bijvoorbeeld door vakdidactisch onderzoek te delen. Wat zijn de ervaringen tot nu toe, en welke mogelijkheden zijn er om kennis en kunde nog dichter bij elkaar te brengen?
 
5. Academici in het basisonderwijs: kansen en knelpunten 
Hannah Bijlsma, Voorzitter, Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs 
Sander Dankelman, Beleidsadviseur, PO-Raad
 
Academische leerkrachten kunnen door hun capaciteiten en vaardigheden van grote meerwaarde zijn voor het primair onderwijs. Maar de komst van academische leraren in het basisonderwijs vraagt ook om een ander rol van de leraar, die verder gaat dan lesgevende taken. Wat heeft de academische leerkracht het po te bieden en waarin ligt hun onderscheidend vermogen? En wat heeft het po de academische leraar te bieden?
 
6. Docentkwaliteit in de universiteit: kan de lerarenopleiding helpen?
Perry den Brok, Chair/Professor, Wageningen University 
Rhea van der Dong, Voorzitter, Interstedelijk Studenten Overleg (ISO)
 
Lerarenopleidingen delen hun kennis en expertise vooral met het voortgezet en primair onderwijs. Maar binnen universiteiten krijgt docentschap een sterkere positie en is er steeds meer aandacht voor de professionalisering van docenten. Wat zijn de kansen voor lerarenopleidingen? Hoe kan hun kennis over het professionaliseren, begeleiden en onderwijzen van docenten binnen de universiteit worden benut?
 
7. Niet voor elkaar, maar met elkaar: leraren samen opleiden in één regionaal onderwijscentrum 
Dominicus Kamsma, Directeur Onderwijsinstituut, VU Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen (UCGB) 
Klaas van Veen, Voorzitter, Interuniversitaire Commissie Lerarenopleidingen (ICL) 
 
Veel inspanningen om de lerarenopleidingen te verbeteren worden regionaal uitgewerkt. Voorbeelden daarvan zijn opleidingsscholen en regionale expertisecentra, waarin lerarenopleidingen, hogescholen en scholen samen leraren opleiden. Maar wat vragen zulke initiatieven voor de samenwerking, en wat zijn consequenties voor bekostiging? Wat is de rol van universiteiten, hogescholen en het ministerie? En wat is de meest ideale vorm van samen opleiden?
 
8. Een nieuwe vorm van leraren opleiden: opleiden in leerateliers
Marije van Amelsvoort, Opleidingsdirecteur, Universitaire Lerarenopleiding Tilburg 
Douwe Beijaard, Hoogleraar, TU Eindhoven 
Erik Blankesteijn, Docent vakdidactiek Nederlands, Radboud Docenten Academie - Radboud Universiteit Nijmegen 
 
Jos Hulsker, Projectleider leerateliers, Ons Middelbaar Onderwijs
Het opleiden in leerateliers is een pilot in Zuid-Nederland van drie universitaire lerarenopleidingen en 16 middelbare scholen. Het leeratelier is een nieuw opleidingstraject waarbij de eigen leervragen van studenten centraal staan. Studenten van verschillende lerarenopleidingen, docenten van scholen en een instituutsopleider leren zodoende met en van elkaar. Voor beginnende leraren leidt dit tot een vernieuwende kennismaking met het beroep. De pilot loopt nu twee jaar, wat zijn de ervaringen?
 
9. Imago, instroom en innovatie: hoe krijgen we meer academische leraren?
Paneldiscussie onder voorzitterschap van Malou van Hintum 
Rob Fens, Voorzitter Opleidingsschool Rotterdam (OSR)/ rector, Wolfert van Borselen scholengroep 
Muriël de Monnink, Beginnend leraar en schoolopleider, Gymnasium Beekvliet 
Martine van Rijswijk,  Lerarenopleider en coördinator, Universiteit Utrecht
Floris Rutjes, Vice-decaan onderwijs, Radboud Universiteit 
Wim van Saarloos, Vice-president, KNAW 
 
Wat kunnen universiteiten en scholen doen om het beeld over leraarschap te kantelen? Welke rol spelen imago, instroom en innovatie om studenten te motiveren leraar te worden? Deze grotere workshop gaat in op de oorzaken en oplossingen van het lerarentekort, en diverse thema’s uit andere workshops komen daarom hier terug. Naar aanleiding van het position paper van de KNAW over academische leraren, gaan diverse stakeholders samen met deelnemers in discussie over het leraarschap. De sessie wordt geleid door de dagvoorzitter.